#Méditation_en_kabyle : Tigzi i irefden aswir

Tigzi i irefden aswir (la sagesse des oiseaux)

Tigzi : intélligence – Aswir : niveau

Init-as i ufrux i icennun ma yesla s unina n tmeddit, mi ara d-yessawal wul s tihawt n tinna i iccedha, init-as ma d isem-is i icennu ula d netta mi yessisin iziren n leḥmuregga n tmeddit ? Init-as ad awen-id-yini amek… Aɣyer tiṭ iwalan tesgugem iles, ayeɣer terra tablaḍt n tuzzma i wul yetteklen ɣef wallaɣ ad yegger iman-is ?

Init-as i ufrux ma yeẓra winna i as-yundin taqfet neɣ iɣil medden akk ttsiɣen tiftilin n tlelli… Acu i t-yewwin ɣer lḥeb deg uceqquf anda akken tewwet lkemya deg yigran ? Acu n tgerjumt yeffuden akken ad yessew di teqbat ɣer tama anda ttazzalen waman… Acu i t-yegren di ddiq netta i kesben yigenwan ?

Init-as ayɣer yebra i wallen anda akken i t-tettarju terṣaṣt d sslam s uɣunzu i d-tewwi di zzedwa-s, anda akken teẓẓel teqfet iberdiyen-is tettarju taεenqiqt n ufrux d asfel… Laqen yidammen akken ad tekker, ad terfed s lqedd-is. Ayɣer yefka taεenqiqt-is i lxiḍ netta yennumen yettekk tundar n tafat ?

I kečč i tɣunfa tigzi, tḍemεeḍ tazmart di tewser akked ccetwa yesgujlen tiqqad n yiḍarren, acu i k-yewwin ɣer win icennun ɣef tafat kečč yesbedden lqedd-ik s usennan n tismin, kečč yesεukkzen ɣef tɣanimt yehtutin, kečč yesqizziben i ṭṭmeε almi i imecceḥ uswir aluḍ… ? D acu i k-yewwin…

Fiḥel ma ssutreɣ amur n talwit i yigenwan ; ulayɣer ad neḍmeε cwiṭ n tiqqit deg usigna yekwan imi deg-k timest yesserɣayen iḥerqan n ufwad-ik yečča unajel. Fiḥel… Ur k-id-txeddem kra tefsut imi deg wallen-ik i mɣint tismin yessefsayen uzal ma ur tezmir tmest ad t-tessefsi… D tismin i yesseɣayen tiqecḍin n yiɣsan-ik, wamma tudert teffeɣ-ik asmi akken i trehneḍ tawant deg unnar ideg yesserwat llaẓ s yiɣyal yurez ṭṭmeε.

Tsendeḍ tudert-ik ɣer wuffal, tḍemεeḍ lberj ara yessudnen igenwan anda akken tselɣeḍ leḥyuḍ-ik s wambuxen i d-yurew wul-ik aberkan.

Deg yifri n wallaɣ-ik i tessağaweḍ di tismin akked nnḥas, am wakken tesnulfaḍ-d deg-k ajbad n lkir mi yekkat wul-ik s ufḍiṣ ɣef ẓẓebra n tudert. Mi k-qqlen wussan d irẓaganen, ad d-tessukkseḍ i tiẓedt, ad tefkeḍ nnuba i lεib ara yeṭṭfen miḥlal di ṭṭerḥa n wallaɣ-ik. Ma d tacmat, mi k-tɣunza ccbaḥa n ujeğğig, ad k-tuɣal d tamussni gar ccwami akked tfidi ur nḥellu…

Limer meqqar tekkreḍ i uhuddu i wayen tebniḍ s uxnac, imi i winna kan i tessaweḍ tmussni-k ifettin seddaw yiziren n yiṭij… Dinna ad d-nini “cenna”… Wamma, acu i k-yewwin ɣer lqedd n uṣefṣaf mi t-tebɣiḍ d tazdemt i tmest-ik ?

Méditation en kabyle sur la confiance en soi : Iɣisi n tafat

Méditation en kabyle sur la confiance en soi

Limer ad d-tenṭeq tafat, wissen d acu ara aɣ-id-tini, d acu i ixeddem ujenwi n yiḍ deg yirebbi-s. Tafat mi tt-tessebleɛ tizi, ṭṭlam imḥelles ad iherres deg-s. Mi iɛellem lefjar, tendeh tafrara, itran sgunfuyen deg yigenwan, ad aɣ-tt-id-yerr yiḍ d ifeẓ, ad aɣ-teḍfer ass kamel. Akka i ɣilent wallen yennumen tuzzma d wul yeggugmen, winna ur yettwalin ara tafat xas s wallen immedlen… Acu kan, akken yebɣu yexdem-as yiḍ, tafat d tafat, d nettat i d lemri ɣef wudem n ddunit. Ṭṭlam yettlal-d ticki i as-ulac-itt. Wamma ticki d-tegger afus-is, tessenεat-d udem-is, tizi ad tfeğğeğ, agama ad yekker… ula d tili tettsetḥi zdat yiziren-is.

Limer ad d-yenṭeq ṣṣber, allaɣ ad yeččeḥ ɣef wul, ifadden ad kerfen. D ṣṣber i yeğğan aburbu di tattalt n leḥrir, gar leɛtab d lqella n lğehd alarmi i d-yerẓa tiqcert, yeffeɣ-d taferṭeṭṭu, yettafeg deg yigenwan ad yessuden ccbaḥa. Limer ṣṣber dayen ad yeqḍeɛ layas, d acercur n yimeṭṭi ara uɣalent wallen mi ara d-tenfel teɛwint deg wallaɣ, ul ad yezzer sebɛa turdas deg urwiḥ imi yal tizi d tibrekt, yal tikli d aɣelluy, yal addud d kennu ; mi yesselqef ṣṣber dayen, ad yerr acmul n nnḥaṣ ɣef uqerru-s, yal tizi ad tessawal i ddɣel d lkerh, anezgum d leεtab… S ṣṣber i as-beddent tlawin ixxamen, s ṣṣber i ssulin asefreg gar lḥif i tetten tudert akked usirem ẓẓant deg tarwa-nsent.

Limer ad d-tenṭeq nndama, tili ad tḥaseb ul d wallaɣ i yeskecmen arwiḥ di temseḥṣal. Yal tardast ɣer zdat d icerriq ɣer deffir, yal tikti d tiyersi anda lexyuḍ uɣalen d tamrart i leεqel… Di nndama i εziz limer, i qqaren… Limer yezmer limer i kra, tili ad yeḥbes tassirt yeddawaren akken ad yessenser akud si tuccar n tuḥsifin… Yal tizi ad tesmektay icerrig yesseɣraṣern ṣṣura… Acu kan, ulac aman yettmaren d asawen, ulac acu igemmun tinegnit. Di lbaḍna n wuḍan i tḥekku tziri i wul yuysen, ɣer tafrara i tessudun tafat tiqucac yeknan. Di ɣelluy n waman i tettnekkar tudert di lqaεa. Wamma, acu ara d-tini tweṭṭuft yal ass… ?

Limer ad d-tenṭaq tselbi, dina leɛqel ad yessetḥi, ad yeggugem wawal, tafat ad teddari iɣisi, ad tt-tekmumes deg yibidi n ṭṭlam ad tesṭuṭuc melmi ara twexxar tagut. Xas ma d udem n lexṣaṣ i kra, d tiselbi i yefkan afriwen i tudert deg i nella, d tiselbi i d-yesnesren awal deg wul n umedyaz ɣef terra tmetti tablaḍt n nnif ; d tiselbi i yettwanasen tafat yessusmen gar lemwas n ṭṭlam imḥelles ; d tiselbi i ittemmalen abrid n talwit i leɛqel yugaden ad yeddu, leɛqel yettkukrin isennanen i d-ssemɣayen yilsawen imesden i layas d uɣunzu… Deg yirebbi n tiselbi i d-tlul tidet, Deg-s tidderwect yerran takmamt i leɛqel, tidderwect i idegren tilisa n tugdi, tinna i d-yessukksen tiẓedt di temreɣ ; deg-s asnulfu s yilem, aḥulfu akkin i lmut. Tiselbi anda teffeɣ, ur tenfiɛ tafat i wawal, ur ad as-ixeddem ssber i wul… Seg yiɣisi n tafat i d-yeffeɣ ufus yesluffuyen i tudert, winna yettaṭṭafen taεekkazt i lqedd yeknan..

Akkin i tlisa, ur tfuk ara ddunit ; akkin i ucerrig… d tudert-nniḍen.

Yal iɣisi deg-s tafat…

Taɣuct & tira : Hace MESS

Aseɣti n tira : Malek Aloui

Lmziga : Tara JAFF

Tavidyut : OCB Relax music

« Akkin i tsusmi », théâtre d’expression kabyle à Paris

Paris – Le 02 juillet 2022 à 17 h

Résumé de la pièce « Akkin i tsusmi » [Au-delà du silence].

« Un couple kabyle – vivant à Paris – attend depuis un moment l’arrivée de leurs bons amis qui devaient venir pour le dîner, mais ils n’arriveront jamais…Inquiétant. S’agit-il d’un malheur, d’une séparation, d’un cambriolage ?A chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au sujet du couple de leurs amis. Naturellement, la femme prend la défense de son amie Nadia et l’homme de son collègue Kamel.

A confronter leurs visions radicalement opposées, ils enchaînent les quiproquos absurdes et les révélations intimes, remettant en cause, sans s’en rendre compte, les fondements de leur propre couple. »

Agzul n tceqquft n umezgun « Akkin i tsusmi ».

Argaz d tmeṭṭut-is di Lparis, llan ttganin imeddukal-nsen, ad d-asen ad ččen imensi.
Dacu kan, ugin ad d-awḍen.
D lewhayem. D acu i yellan ? D acu i yeḍran ? Illa kra i ten-yuɣen? nnuɣen ? Neɣ ahat ukren-ten ?
Gar uḥebbar d usteqsi, argaz d tmeṭṭut-is bdan amennuɣ ɣef temsalt n yinebgawen-nsen.
Tameṭṭut tefka lḥeq i temdakkult-ines Nadia. Argaz i umdakkel-is Kamal. Netta, s zzhir d ccwal, tamuḥqranit d usmecṭiṭuḥ, yebɣa ad yesεu lḥeq zdat tmeṭṭut-is yessusmen, yefkan aberdi i ddel.
Iḍ ɣezzif, lesrar bedden ɣef yimi. Seg wawal ɣer wayeḍ, ad snesren lehdur seg yifri n tsusmi akken ad feḍḥen ayen yeffer ubernus n ddel, lḥerma deg yewwet yiɣisi, leḥmala igersen deg wul, taqbaylit yeknan s taẓeyt n leεwayed d ufus yersen ɣef lmektub n tmeṭṭut.
I tmeṭṭut, d tasusmi d uḥezzeb neɣ … ?

« Akkin i tsusmi », théâtre d’expression kabyle à Marseille

Marseille – Le 04 juin 2022 à 20 h

Résumé de la pièce « Akkin i tsusmi » [Au-delà du silence].

« Un couple kabyle – vivant à Paris – attend depuis un moment l’arrivée de leurs bons amis qui devaient venir pour le dîner, mais ils n’arriveront jamais…Inquiétant. S’agit-il d’un malheur, d’une séparation, d’un cambriolage ?A chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au sujet du couple de leurs amis. Naturellement, la femme prend la défense de son amie Nadia et l’homme de son collègue Kamel.

A confronter leurs visions radicalement opposées, ils enchaînent les quiproquos absurdes et les révélations intimes, remettant en cause, sans s’en rendre compte, les fondements de leur propre couple. »

Agzul n tceqquft n umezgun « Akkin i tsusmi ».

Argaz d tmeṭṭut-is di Lparis, llan ttganin imeddukal-nsen, ad d-asen ad ččen imensi.
Dacu kan, ugin ad d-awḍen.
D lewhayem. D acu i yellan ? D acu i yeḍran ? Illa kra i ten-yuɣen? nnuɣen ? Neɣ ahat ukren-ten ?
Gar uḥebbar d usteqsi, argaz d tmeṭṭut-is bdan amennuɣ ɣef temsalt n yinebgawen-nsen.
Tameṭṭut tefka lḥeq i temdakkult-ines Nadia. Argaz i umdakkel-is Kamal. Netta, s zzhir d ccwal, tamuḥqranit d usmecṭiṭuḥ, yebɣa ad yesεu lḥeq zdat tmeṭṭut-is yessusmen, yefkan aberdi i ddel.
Iḍ ɣezzif, lesrar bedden ɣef yimi. Seg wawal ɣer wayeḍ, ad snesren lehdur seg yifri n tsusmi akken ad feḍḥen ayen yeffer ubernus n ddel, lḥerma deg yewwet yiɣisi, leḥmala igersen deg wul, taqbaylit yeknan s taẓeyt n leεwayed d ufus yersen ɣef lmektub n tmeṭṭut.
I tmeṭṭut, d tasusmi d uḥezzeb neɣ … ?

**** **** **** **** **** **** ****

Ẓẓmik : Talsa Nacira Abrous

L’Oppression  » de Léo Ferré, 1973

Traduit vers le kabyle par : Talsa Nacira Abrous.

Lecture et montage : Hace Mess

Musique : The Secession « Wake of the martyrs »

https://www.youtube.com/watch?v=li8tg…

Images : google images

Ces mains bonnes à tout même à tenir des armes
Dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien
Ces rivages perdus vers lesquels tu t´acharnes
Où tu veux aborder
Et pour t´en empêcher
Les mains de l´oppression

Regarde-la gémir sur la gueule des gens
Avec les yeux fardés d´horaires et de rêves
Regarde-là se taire aux gorges du printemps
Avec les mains trahies par la faim qui se lève

Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour
Et que l´on dit braqués sur les chiffres et la haine
Ces choses « défendues » vers lesquelles tu te traînes
Et qui seront à toi
Lorsque tu fermeras
Les yeux de l´oppression

Regarde-la pointer son sourire indécent
Sur la censure apprise et qui va à la messe
Regarde-la jouir dans ce jouet d´enfant
Et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse

Ces lois qui t´embarrassent au point de les nier
Dans les couloirs glacés de la nuit conseillère
Et l´Amour qui se lève à l´Université
Et qui t´envahira
Lorsque tu casseras
Les lois de l´oppression

Regarde-la flâner dans l´œil de tes copains
Sous le couvert joyeux de soleils fraternels
Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains
Qui formerons des poings
Dès qu´ils auront atteint
L´âge de l´oppression

Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour
Et que l´on dit braqués sur les chiffres et la haine
Ces choses « défendues » vers lesquelles tu te traînes
Et qui seront à toi
Lorsque tu fermeras
Les yeux de l´oppression

Source : https://www.paroles.net/leo-ferre/paroles-l-oppression

Leğruḥ tteqden, ḥellun ; yir lehdur qazen rennun

Tamɛayt n wassa, yel yiwen amek i tt-id iḥekku, yel yiwen amek i tt-id yettawi. Llan widen i d-yeqqaren d tameṭṭut, tesɛa argaz ur yezmir ara, tettruḥ tzeddemd yettɛawan-itt-id yizzem. Wiyiḍ qaren tadyant-a d waɣzen, mačči d izzem… Kra  qqaren ɣer tagara a tt-yečč, wiyiḍ a d-ḥekkun yeğğa-tt kan a ttruḥ…

Méditation en kabyle : Taẓayt n yilem.

Taẓayt n yilem [Taẓayt ggilem] L’avis des autres »L’avis des autres n’est que la vie des autres ».[…] Di ddunit-a a yelli, ma ur tesbeddeḍ ara lqedd-im, ddel n wiyiḍ ad am-yuɣel d taẓayt ara kem-yesseknun ; Ma yella ur tefriḥeḍ ara s wayen d-tḥellaḍ neɣ s wayen teswiḍ, tirṣaṣin n medden ad am-neqqrent idmaren-im ;Ma ur terriḍ ara ẓẓerb i yir lehdur, ssix n wulawen n wiyiḍ ad kem-yeğğ am tcelbiṭ i wumi yebra uzrem ;Ma yella ur tesbeddeḍ ara lεezz i yiman-im, ulac win ara am-yeččaren ul-im d lfarḥ; medden, ugar deg-sen, d timest yeskawayen aman. Yid-sen, ma ur tuyẓageḍ ara, ddɣel-nsen ad kem-yesreɣ ; Ulac win i izemren ad kem-id-isellek di ddunit-a ma yella ur tefkiḍ ara tayet i uḥbib yellan deg-m ; d kemm i d aḥbib n yiman-im, ɣur-m i llant tsura n tewwura i d-imedlen ;Ma yella tettakeḍ tameẓẓuɣt i yeɛturen n medden ad teqleḍ d taɛdawt n yiman-im : mi d-yecraq yiṭij, ad t-tessexsiḍ fell-am, mi tğuğgeḍ din din ad am-id-yarew tagrest d ssḥiq n usemmiḍ, mi tbeddeḍ am tmeṭṭut yebɣan ad tidir tudert-is, s tlelli-s, s tayri-s, s tmussni d zzhu n tfekka-s, din din ad am-id-yuɣel d lemqes, ad yettcerrig di ṣṣura-m alamma tufiḍ-d iman-im d taεeryant ;

Ayen heddren medden mačči d tidet yewwet uḥeddad. Yal yiwen acu yeqsed, yal yiwen d acu i t-id-yewwin ɣer ubrid-im, yal wa s ttrebga-s, yal wa d acu i iɛac ama d tismin, ama d ddel, ama d ddɣel; rrbeḥ-im yezmer ad d-yesmekti i walbeɛḍ ayen yexser di ddunit-is, taḍṣa-inem d imeṭṭi-s, addud-im d kennu-s, asirem-im d layas-is. S kra n win yetthuddun asirem n wiyiḍ, almi i thudd tgelda yesɛa deg urwiḥ-is, i d-yeddem iqubac ɣer wiyiḍ ; ma yettazu deg-m, ihi yuɣal urwiḥ-is d ilemsir, ur d-yeğği kra deg yiman-is. Tismin sderɣilent, ṭṭmeɛ yessexsaṛ ṭṭbeɛ.

Ur yettafeg deg yigenwan win yendin taqeffet i leɛmer-is, ur yettidir di liser win i iẓeṭṭen tamrart i tmegṛeḍ-is. Win yebɣan igenni, ilaq ad yeğğ tiqeftin yettandi urwiḥ akked tid n medden, win yebɣan liser, ilaq ad yesseɣres snasel n tuggdi, imurar i t-ixenqen di tmetti.Yal wa s tudert-is, yal wa yettmuqul-itt s wallen-is : wa yeldi-yas tewwurt, ibedd ɣef umnaṛ iqubel tizi s yidmaren, wayeḍ yeldi-tt acemma kan, yekna si dderk n tuggdi, yettkukru ma yella kra i d ibedden… Ma d aneggaru, yesṭuṭṭuc si texjiḍt n tsarut, yettḥellil di ṛṛeẓẓa awer yeqleb wudem-is akken ad imager leɛğeb.

Efk tameẓẓuɣt i wid i am-yebɣan taḍṣa, wid yebɣan ad teğğuğgeḍ, wid i am-yebɣan tafat di yal tagnit di ddunit-a i tettεiceḍ. Wid, ma nnan-am-d tidet, xas ad kem-teqreḥ, ḥseb-itt d taseddart di ddunit-im, d adebdar ɣef ara taliḍ akken ad tzedɣeḍ laɛli ;Efk lweqt-im i bab n wul, winna i izerɛen asirem, winna i iẓeṭṭen tafat. Mi yekka uẓeṭṭa-s tunder n ṭṭlam, deg ubrid-is tebrek tettwexxir, tettağǧa amḍiq i tafrara.

Tafrara d udem n rrbeḥ.

Les valets de l’oppresseur

Les valets de l’oppresseur

Quand l’abjection et la lâcheté rencontrent la trahison, ils tirent l’intelligence vers les bas-fonds de la sagesse. Dans les abysses où l’intelligence couple désormais avec la moisissure, la décomposition des cerveaux engorge les dernières voies vers la raison. Ce n’est pas du tout une dystopie… C’est le monde de la terreur dans lequel il n’y a plus de place à la lumière de l’esprit car le meurtre et l’injustice y sont maîtres !

Peut-on parler du respect dans un pays où la justice est l’otage des gueux, des quémandeurs de la chasteté céleste et des mythomanes innés, dépravés, déguisés en seigneurs vertueux ? Devrait-on parler de la nation dans un pays où des clans s’entre-déchirent pour garder leurs mains sales sur ce qui semble leur appartenir ? Devrait-on garder le silence face à la misère que ces criminels de l’ombre sèment dans les âmes, la terreur par laquelle les sanguinaires élaguent les ailes de l’espoir ? Devrons-nous nous plier devant ces épouvantails de la République qui ne sont que des valets…!?

Valets de l’oppresseur,

Le soleil de l’amertume a juré de ne plus quitter le ciel de l’Algérie, comme si Bouteflika lui avait confié sa haine, son mépris et son secret de vengeance. Il avait décidé – parait-il – d’humilier le peuple jusqu’au tremblement de ses derniers piliers qui le tiennent debout. 20 années de monarchie républicaine qui ont conduit au déshonneur, à la corruption, au despotisme et à la déchéance de la république ; 4 mandats ont laissé une mosquée inachevée, des hôpitaux désertés, des universités délabrées et une jeunesse désespérée… Après avoir été achetés comme des vulgaires choses par l’argent sale volé au peuple, pourriez-vous [dés]honorables terrestres soudoyer le ciel pour arracher la dépouille de votre « Majesté » des griffes de l’Au-delà ? Devriez-vous brûler le firmament pour que les étoiles abdiquent devant la nébulosité de l’univers ? Hélas ! La lumière ne se plie pas devant l’obscurité.

Valets de l’oppresseur,

La bassesse du Président fantôme n’est que « The dark side of the moon ». Menteur, arrogant et sans personnalité aucune, il enfonce le sabre dans le corps de cette Algérie violée par les Seigneurs de l’ombre. Par intérêts, vous avez fait votre choix… le choix de se mettre du côté de l’oppression et de l’injustice que de la voie/voix du changement. Les bourgeois ont également choisi Hitler plutôt que le Front populaire, et l’Histoire nous a mis face aux crimes de l’arrogance d’un homme, sa cupidité, sa haine raciale et ses complexes nourris par les démons du passé. Les nouveaux Suzerains de l’Algérie sacrifiée optent plutôt pour le génocide et le crime, la prise en otage de la liberté de penser, la discorde et les mensonges d’État, le banditisme que la justice sociale, l’égalité des chances, la liberté et la démocratie. Ces Seigneurs de l’asservissement courbent pourtant l’échine devant leurs homologues et osent montrer leurs courroux face à une population manipulée, appauvrie et apeurée.

Le président Teboune n’a pas trouvé mieux que d’obéir aux ordres de quelques criminels qui ont décidé de saigner particulièrement la Kabylie, la brûler symboliquement, l’isoler et l’humilier pour que le monument du déshonneur ait un piédestal sur le cadavre de la Liberté. Pour honorer son indignité à la tête de ce corps en état de décomposition (que l’on appelle Algérie), il a choisi le mensonge, la trahison, le camp de la lâcheté… Le bilan est très lourd pour une petite conscience et un président sans personnalité : des centaines de vies humaines fauchées, des espoirs brisés, des foyers détruits à jamais, un crime écologique inoubliable. Teboune sans aucune grandeur a préféré sacrifier le corps de la dignité et l’honneur de la justice que de servir le rêve des générations montantes. Hélas ! « فاقد الشيء ﻻ يعطيه ».

Valet de l’oppresseur

Après 60 années d’indépendance, le néocolonialisme mené par l’armée des frontières et les DAF [les déserteurs de l’armée française] a voulu redéfinir la culture, l’identité et même la spiritualité : un seul président, un seul drapeau, un seul territoire, une seul religion, un seul Dieu, une seule langue, un seul parti,… un seul gagnant. 60 années d’amateurisme politique et de défaillance économique… Le constat est amer… L’histoire parait-il se bute contre la digue du déshonneur que les décideurs ont érigé en monument, irrigué par le sang du peuple dépourvu de sa liberté, et la démocratie semble avoir perdu de place entre le totalitarisme de la junte militaire et l’islamisme des suppôts du diable. Qu’a-t-on gagné après le sacrifice des milliers de personnes sur l’autel de la cupidité ? Qu’a-ton gagné après la danse funèbre des fous de Dieu, l’opportunisme de certains mafieux capitalistes qui gagnaient sur les deux rives : « Naufrage d’une société où la raison et l’intelligence ont abdiqué, disait Tahar Djaout en 1993. Naufrage d’une société à laquelle on a inculqué la négation d’elle-même et la négation du monde, à laquelle on a confectionné une identité en forme de mirage et un idéal qui prend l’histoire à reculons. »

Valets de l’oppresseur,

La jeunesse d’aujourd’hui offre sa dernière chance aux eaux froides de la Méditerranée que les promesses chaudes et mensongères d’un président-épouvantail. Elle choisit le naufrage qui lui ouvre la porte d’un monde meilleur, un monde loin des fantômes de la république, loin de la terreur, loin de la dictature qui ne dit pas son nom et de la lâcheté des généraux autopromus. La jeunesse a décidé depuis longtemps de rompre avec la nation qui abrite à la tête du gouvernement des trafiquants de drogues, des tortionnaires qui prient Dieu, des racistes protégés par la loi et l’État, des haineux appellent au meurtre au vu et au su des autorités … La jeunesse cherche un autre ciel où la vie n’est plus un mirage, un pays où l’on respecte l’individu et lui ouvre les portes pour qu’il vive pleinement sa citoyenneté. Partout dans le monde. Sauf en Algérie, car la grandeur ne se gagne pas par l’argent que l’on vole au peuple pour les intérêts des gueux. La grandeur des hommes et des femmes ne se trouvent pas sur les chemins de l’obscurantisme, au sein d’une religion assujettie où le mensonge s’élève en vérité ; elle ne se trouve pas dans les caniveaux de la république prise en otage par l’autocratie de quelques impotents et ventripotents. La dignité niche sur les hauteurs, sur la cime de la noblesse de l’âme,… chose qui vous manque, et vous manquera, même après que les pierres tombales aient une place pour couvrir ces corps sans valeur, cet amas d’os et de chair tristement anéantis par la culpabilité.

Valets de l’oppresseur,

Quel pays vos maîtres souhaiteraient-ils léguer aux générations futures ? Quel pays saurait les accueillir dans l’honneur et la dignité, pour faire face à un monde en ébullition ? Celui d’une terre déchirée par une guerre civile entre la Kabylie et le reste de l’Algérie ? Celui des hommes de déshonneur qui représentent l’État jacobin de l’Algérie, un État où le Magistrat flirte avec le criminel pour asservir la raison et condamner l’innocent, la Justice méprise les juges (non alignés) et les avocats qui défendent les droits des opprimés ? Quelle Algérie souhaiterez-vous montrer au monde : un pays où la lâcheté a pris les armes contre le courage et la dignité, où la terreur – maitresse du crime – conjure le royaume céleste en psalmodiant des versets méphistophéliques ? Quelle justice si ce n’est celle de l’inquisition où le Procureur obéit servilement aux ordres de la mafia, le juge méprise les avocats, la vérité n’a plus de prix devant l’argent promis ? Quelle société si ce n’est pas celle de la déchéance où les voyous sont rois, font la loi sans foi, où la vie humaine n’a pas de prix ? Quel nom laisserez-vous derrière vous si ce n’est celui des lâches et des valets de l’oppression.

Valets de l’oppresseur

Le territoire national est devenu un grand centre de détention. De l’illégitimité et l’asservissement de la justice au comportement qui relève du banditisme de la BRI, la liberté semble être traquée par la bêtise et l’incompétence du régime, chose qui nous renvoie à l’amateurisme des décideurs. A ce propos, aucun secteur n’est épargné : l’économie lèche les parois de la faillite ou la corruption a atteint même l’innocence des enfants ; la société vit au dépourvu du « destin » manipulé par les forces occultes qui règnent d’une main de fer sur l’Algérie ; L’Éducation, victime de l’incompétence inoculée par l’ankylose des décideurs, produit des valets, des laquais, des serviteurs sans esprits d’analyse; la spiritualité se trouve enchaînée aux complexes des uns et aux intérêts des autres. Rien ne va, les bandits font tout : ils arrêtent les manifestants pacifiques, perquisitionnent les maisons, violentent les fragiles et condamnent même les agriculteurs. Ça dépasse la dystopie ! « 1984 » passe pour un harlequin devant l’amateurisme de vos maitres !

Valets de l’oppresseur

Après des mois de rumination, le jour de l’illumination est arrivé ! Vos maîtres n’ont pas trouvé mieux pour détourner les regards sur les crimes orchestrés contre la Kabylie (et ça ne date pas d’aujourd’hui) que d’accuser Ferhat Mehanni, d’arrêter des centaines de militants (ou sympathisants du MAK), des universitaires, des artistes, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, et même des personnes à mobilité réduite n’ont pas échappé à la folie de « ces lâches illuminés ». Décidemment, vos maîtres excellent dans la production des scénarios de bas de gamme qui nous renvoient à un amateurisme politique (in)digne des Républiques bananières.

Le génie a vu le jour en Algérie : incriminer le défenseur des libertés avec un amour sans limites pour la Kabylie et innocenter – par lâcheté et intérêt – les criminels qui ont déjà sombré le pays dans l’infraction, le chaos et la déchéance économique. Seraient-ils prêts à reproduire la décennie noire pour le seul objectif de voir encore tous les criminels à la tête de l’État ? Seront-ils prêts à reproduire d’autres scénarios de bas de gamme pour soi-disant nous convaincre de la présence du terrorisme en Kabylie ? Les décideurs sont-ils prêts à sacrifier douze millions de Kabyle et « engager des années d’effusion de sang » pour maintenir le pouvoir ?

Valets de l’oppresseur

Vos maîtres ont le culot de déclarer la Kabylie comme « région terroriste » et le MAK en particulier « organisation terroriste ». Ils ont le génie de mettre la MAK et Rachad dans le même panier comme s’ils nourrissaient le même dessein pour l’Algérie et particulièrement la Kabylie. Si la Kabylie s’oppose à la junte militaire en particulier et le système en général, ce n’est pas pour choisir le camp du terrorisme qu’elle a su combattre et honnir dès ses premières pérégrinations. Et si la mémoire vous fait défaut, je vous le rappelle avec honneur : au moment où les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France se cloitraient derrière des inepties politiques et des incompétences auxquelles l’Histoire a horreur de donner un nom, au moment où des milliers d’Algérien(ne)s se faisaient massacrer au vu et au su des autorités, la Kabylie a repoussé le terrorisme islamiste et protégé ses villages. La souillure n’a pas de place sur cette terre forgée par l’adversité ! « Car le pays auquel on appartient est comme le prolongement physique du corps de tout homme ».

Dites-le à vos maîtres, à ces sanguinaires qui souhaiteraient un autre bain de sang : Malgré les milliers d’indicateurs implantés dans les villages, la Kabylie des hommes et des femmes dignes ne se pliera jamais devant l’injustice. Les arrestations arbitraires et les prises en otage que l’on dicte quotidiennement, les détentions arbitraires et les kidnappings n’ont pas de poids et ne pourront jamais amputer les ailes de la liberté ; les incendies qui brûlent les maisons, les terres, les montagnes, n’étancheront jamais la soif pour la justice et l’amour que les nobles ont pour l’honneur et la vertu. En Kabylie, comme l’ont déjà chanté, un homme qui tombe sera remplacé par son frère.

La dignité est plus honorable que les millions que l’on vous mette comme bâillon pour fermer la gueule sur la vérité. La liberté et la justice sont deux rayons de soleil qui ne se plient pas devant la terreur de l’obscurité et l’obscurantisme. Vous croyez gagner par la bassesse ? Triompher dans les bas-fonds de l’intelligence… ? Quelle victoire ? « Même dans la Victoire, il n’est pas de Beauté, disait Lao-Tseu. Et celui qui la nomme belle est de ceux qui trouvent de la joie dans le massacre, le meurtre, l’effusion de sang. Et celui qui trouve la joie dans les massacres ne réussira pas dans son ambition à gouverner le monde. [Car le monde est gouverné par des hommes et des femmes de valeurs]. Des lamentations de deuil devraient accompagner les foules égorgées… Et la Victoire devrait être célébrée en des rites funèbres. »

En guise de conclusion, acceptons-nous le silence en face de cette abjection prescrite et imposée, dictée et ordonnée par les officines obscures et le pouvoir parallèle en Algérie ? Accepterons-nous le viol symbolique que subit la Kabylie ? Accepterons-nous le poids de l’insulte et de l’injustice ? Chaque silence est une pierre tombale que nous préparons pour le tombeau de l’innocent, le brûlé vif, le déchu et l’affamé… Chaque silence est une balle de plus dans le cadavre de l’innocence que l’on a injustement condamné à vivre sa pauvreté (à perpétuité) dans la mémoire des oubliettes.

Chaque silence est une mort en soi.

À bas la dictature des gueux

À bas la justice qui obéit aux ordres…

À bas la lâcheté des épouvantails de la république

À bas les suppôts et les valets de l’oppresseur

Que vive la liberté d’un jour que la lâcheté de toujours !

Hace MESS

Talsa Nacira ABROUS: Tabrat n Jean Lmuhuv Amrouche i yemma-s Fadma At Mensur

Talsa Nacira ABROUS : Yemma taɛzizt Tabrat n Jean Lmuhuv Amrouche i yemma-s Fadma At Mensur Taɣuri d usali : Hace Mess

musique : Musique triste (violon et piano)

https://www.youtube.com/watch?v=Bqtro…

« Yemma taɛzizt, Tufiḍ-iyi-d acḥal d ddurt aya bγiγ ad am n-aruγ tabrat annect ilatt. Mara tedduγ di Paris, tikkwal ttarguγ, amzun akken “teckuntḍeḍ deg yiγil-iw.  »