#Méditation_en_kabyle : Tigzi i irefden aswir

Tigzi i irefden aswir (la sagesse des oiseaux)

Tigzi : intélligence – Aswir : niveau

Init-as i ufrux i icennun ma yesla s unina n tmeddit, mi ara d-yessawal wul s tihawt n tinna i iccedha, init-as ma d isem-is i icennu ula d netta mi yessisin iziren n leḥmuregga n tmeddit ? Init-as ad awen-id-yini amek… Aɣyer tiṭ iwalan tesgugem iles, ayeɣer terra tablaḍt n tuzzma i wul yetteklen ɣef wallaɣ ad yegger iman-is ?

Init-as i ufrux ma yeẓra winna i as-yundin taqfet neɣ iɣil medden akk ttsiɣen tiftilin n tlelli… Acu i t-yewwin ɣer lḥeb deg uceqquf anda akken tewwet lkemya deg yigran ? Acu n tgerjumt yeffuden akken ad yessew di teqbat ɣer tama anda ttazzalen waman… Acu i t-yegren di ddiq netta i kesben yigenwan ?

Init-as ayɣer yebra i wallen anda akken i t-tettarju terṣaṣt d sslam s uɣunzu i d-tewwi di zzedwa-s, anda akken teẓẓel teqfet iberdiyen-is tettarju taεenqiqt n ufrux d asfel… Laqen yidammen akken ad tekker, ad terfed s lqedd-is. Ayɣer yefka taεenqiqt-is i lxiḍ netta yennumen yettekk tundar n tafat ?

I kečč i tɣunfa tigzi, tḍemεeḍ tazmart di tewser akked ccetwa yesgujlen tiqqad n yiḍarren, acu i k-yewwin ɣer win icennun ɣef tafat kečč yesbedden lqedd-ik s usennan n tismin, kečč yesεukkzen ɣef tɣanimt yehtutin, kečč yesqizziben i ṭṭmeε almi i imecceḥ uswir aluḍ… ? D acu i k-yewwin…

Fiḥel ma ssutreɣ amur n talwit i yigenwan ; ulayɣer ad neḍmeε cwiṭ n tiqqit deg usigna yekwan imi deg-k timest yesserɣayen iḥerqan n ufwad-ik yečča unajel. Fiḥel… Ur k-id-txeddem kra tefsut imi deg wallen-ik i mɣint tismin yessefsayen uzal ma ur tezmir tmest ad t-tessefsi… D tismin i yesseɣayen tiqecḍin n yiɣsan-ik, wamma tudert teffeɣ-ik asmi akken i trehneḍ tawant deg unnar ideg yesserwat llaẓ s yiɣyal yurez ṭṭmeε.

Tsendeḍ tudert-ik ɣer wuffal, tḍemεeḍ lberj ara yessudnen igenwan anda akken tselɣeḍ leḥyuḍ-ik s wambuxen i d-yurew wul-ik aberkan.

Deg yifri n wallaɣ-ik i tessağaweḍ di tismin akked nnḥas, am wakken tesnulfaḍ-d deg-k ajbad n lkir mi yekkat wul-ik s ufḍiṣ ɣef ẓẓebra n tudert. Mi k-qqlen wussan d irẓaganen, ad d-tessukkseḍ i tiẓedt, ad tefkeḍ nnuba i lεib ara yeṭṭfen miḥlal di ṭṭerḥa n wallaɣ-ik. Ma d tacmat, mi k-tɣunza ccbaḥa n ujeğğig, ad k-tuɣal d tamussni gar ccwami akked tfidi ur nḥellu…

Limer meqqar tekkreḍ i uhuddu i wayen tebniḍ s uxnac, imi i winna kan i tessaweḍ tmussni-k ifettin seddaw yiziren n yiṭij… Dinna ad d-nini “cenna”… Wamma, acu i k-yewwin ɣer lqedd n uṣefṣaf mi t-tebɣiḍ d tazdemt i tmest-ik ?

Méditation en kabyle sur la confiance en soi : Iɣisi n tafat

Méditation en kabyle sur la confiance en soi

Limer ad d-tenṭeq tafat, wissen d acu ara aɣ-id-tini, d acu i ixeddem ujenwi n yiḍ deg yirebbi-s. Tafat mi tt-tessebleɛ tizi, ṭṭlam imḥelles ad iherres deg-s. Mi iɛellem lefjar, tendeh tafrara, itran sgunfuyen deg yigenwan, ad aɣ-tt-id-yerr yiḍ d ifeẓ, ad aɣ-teḍfer ass kamel. Akka i ɣilent wallen yennumen tuzzma d wul yeggugmen, winna ur yettwalin ara tafat xas s wallen immedlen… Acu kan, akken yebɣu yexdem-as yiḍ, tafat d tafat, d nettat i d lemri ɣef wudem n ddunit. Ṭṭlam yettlal-d ticki i as-ulac-itt. Wamma ticki d-tegger afus-is, tessenεat-d udem-is, tizi ad tfeğğeğ, agama ad yekker… ula d tili tettsetḥi zdat yiziren-is.

Limer ad d-yenṭeq ṣṣber, allaɣ ad yeččeḥ ɣef wul, ifadden ad kerfen. D ṣṣber i yeğğan aburbu di tattalt n leḥrir, gar leɛtab d lqella n lğehd alarmi i d-yerẓa tiqcert, yeffeɣ-d taferṭeṭṭu, yettafeg deg yigenwan ad yessuden ccbaḥa. Limer ṣṣber dayen ad yeqḍeɛ layas, d acercur n yimeṭṭi ara uɣalent wallen mi ara d-tenfel teɛwint deg wallaɣ, ul ad yezzer sebɛa turdas deg urwiḥ imi yal tizi d tibrekt, yal tikli d aɣelluy, yal addud d kennu ; mi yesselqef ṣṣber dayen, ad yerr acmul n nnḥaṣ ɣef uqerru-s, yal tizi ad tessawal i ddɣel d lkerh, anezgum d leεtab… S ṣṣber i as-beddent tlawin ixxamen, s ṣṣber i ssulin asefreg gar lḥif i tetten tudert akked usirem ẓẓant deg tarwa-nsent.

Limer ad d-tenṭeq nndama, tili ad tḥaseb ul d wallaɣ i yeskecmen arwiḥ di temseḥṣal. Yal tardast ɣer zdat d icerriq ɣer deffir, yal tikti d tiyersi anda lexyuḍ uɣalen d tamrart i leεqel… Di nndama i εziz limer, i qqaren… Limer yezmer limer i kra, tili ad yeḥbes tassirt yeddawaren akken ad yessenser akud si tuccar n tuḥsifin… Yal tizi ad tesmektay icerrig yesseɣraṣern ṣṣura… Acu kan, ulac aman yettmaren d asawen, ulac acu igemmun tinegnit. Di lbaḍna n wuḍan i tḥekku tziri i wul yuysen, ɣer tafrara i tessudun tafat tiqucac yeknan. Di ɣelluy n waman i tettnekkar tudert di lqaεa. Wamma, acu ara d-tini tweṭṭuft yal ass… ?

Limer ad d-tenṭaq tselbi, dina leɛqel ad yessetḥi, ad yeggugem wawal, tafat ad teddari iɣisi, ad tt-tekmumes deg yibidi n ṭṭlam ad tesṭuṭuc melmi ara twexxar tagut. Xas ma d udem n lexṣaṣ i kra, d tiselbi i yefkan afriwen i tudert deg i nella, d tiselbi i d-yesnesren awal deg wul n umedyaz ɣef terra tmetti tablaḍt n nnif ; d tiselbi i yettwanasen tafat yessusmen gar lemwas n ṭṭlam imḥelles ; d tiselbi i ittemmalen abrid n talwit i leɛqel yugaden ad yeddu, leɛqel yettkukrin isennanen i d-ssemɣayen yilsawen imesden i layas d uɣunzu… Deg yirebbi n tiselbi i d-tlul tidet, Deg-s tidderwect yerran takmamt i leɛqel, tidderwect i idegren tilisa n tugdi, tinna i d-yessukksen tiẓedt di temreɣ ; deg-s asnulfu s yilem, aḥulfu akkin i lmut. Tiselbi anda teffeɣ, ur tenfiɛ tafat i wawal, ur ad as-ixeddem ssber i wul… Seg yiɣisi n tafat i d-yeffeɣ ufus yesluffuyen i tudert, winna yettaṭṭafen taεekkazt i lqedd yeknan..

Akkin i tlisa, ur tfuk ara ddunit ; akkin i ucerrig… d tudert-nniḍen.

Yal iɣisi deg-s tafat…

Taɣuct & tira : Hace MESS

Aseɣti n tira : Malek Aloui

Lmziga : Tara JAFF

Tavidyut : OCB Relax music

Ẓẓmik : Talsa Nacira Abrous

L’Oppression  » de Léo Ferré, 1973

Traduit vers le kabyle par : Talsa Nacira Abrous.

Lecture et montage : Hace Mess

Musique : The Secession « Wake of the martyrs »

https://www.youtube.com/watch?v=li8tg…

Images : google images

Ces mains bonnes à tout même à tenir des armes
Dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien
Ces rivages perdus vers lesquels tu t´acharnes
Où tu veux aborder
Et pour t´en empêcher
Les mains de l´oppression

Regarde-la gémir sur la gueule des gens
Avec les yeux fardés d´horaires et de rêves
Regarde-là se taire aux gorges du printemps
Avec les mains trahies par la faim qui se lève

Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour
Et que l´on dit braqués sur les chiffres et la haine
Ces choses « défendues » vers lesquelles tu te traînes
Et qui seront à toi
Lorsque tu fermeras
Les yeux de l´oppression

Regarde-la pointer son sourire indécent
Sur la censure apprise et qui va à la messe
Regarde-la jouir dans ce jouet d´enfant
Et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse

Ces lois qui t´embarrassent au point de les nier
Dans les couloirs glacés de la nuit conseillère
Et l´Amour qui se lève à l´Université
Et qui t´envahira
Lorsque tu casseras
Les lois de l´oppression

Regarde-la flâner dans l´œil de tes copains
Sous le couvert joyeux de soleils fraternels
Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains
Qui formerons des poings
Dès qu´ils auront atteint
L´âge de l´oppression

Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour
Et que l´on dit braqués sur les chiffres et la haine
Ces choses « défendues » vers lesquelles tu te traînes
Et qui seront à toi
Lorsque tu fermeras
Les yeux de l´oppression

Source : https://www.paroles.net/leo-ferre/paroles-l-oppression

Méditation en kabyle : Taẓayt n yilem.

Taẓayt n yilem [Taẓayt ggilem] L’avis des autres »L’avis des autres n’est que la vie des autres ».[…] Di ddunit-a a yelli, ma ur tesbeddeḍ ara lqedd-im, ddel n wiyiḍ ad am-yuɣel d taẓayt ara kem-yesseknun ; Ma yella ur tefriḥeḍ ara s wayen d-tḥellaḍ neɣ s wayen teswiḍ, tirṣaṣin n medden ad am-neqqrent idmaren-im ;Ma ur terriḍ ara ẓẓerb i yir lehdur, ssix n wulawen n wiyiḍ ad kem-yeğğ am tcelbiṭ i wumi yebra uzrem ;Ma yella ur tesbeddeḍ ara lεezz i yiman-im, ulac win ara am-yeččaren ul-im d lfarḥ; medden, ugar deg-sen, d timest yeskawayen aman. Yid-sen, ma ur tuyẓageḍ ara, ddɣel-nsen ad kem-yesreɣ ; Ulac win i izemren ad kem-id-isellek di ddunit-a ma yella ur tefkiḍ ara tayet i uḥbib yellan deg-m ; d kemm i d aḥbib n yiman-im, ɣur-m i llant tsura n tewwura i d-imedlen ;Ma yella tettakeḍ tameẓẓuɣt i yeɛturen n medden ad teqleḍ d taɛdawt n yiman-im : mi d-yecraq yiṭij, ad t-tessexsiḍ fell-am, mi tğuğgeḍ din din ad am-id-yarew tagrest d ssḥiq n usemmiḍ, mi tbeddeḍ am tmeṭṭut yebɣan ad tidir tudert-is, s tlelli-s, s tayri-s, s tmussni d zzhu n tfekka-s, din din ad am-id-yuɣel d lemqes, ad yettcerrig di ṣṣura-m alamma tufiḍ-d iman-im d taεeryant ;

Ayen heddren medden mačči d tidet yewwet uḥeddad. Yal yiwen acu yeqsed, yal yiwen d acu i t-id-yewwin ɣer ubrid-im, yal wa s ttrebga-s, yal wa d acu i iɛac ama d tismin, ama d ddel, ama d ddɣel; rrbeḥ-im yezmer ad d-yesmekti i walbeɛḍ ayen yexser di ddunit-is, taḍṣa-inem d imeṭṭi-s, addud-im d kennu-s, asirem-im d layas-is. S kra n win yetthuddun asirem n wiyiḍ, almi i thudd tgelda yesɛa deg urwiḥ-is, i d-yeddem iqubac ɣer wiyiḍ ; ma yettazu deg-m, ihi yuɣal urwiḥ-is d ilemsir, ur d-yeğği kra deg yiman-is. Tismin sderɣilent, ṭṭmeɛ yessexsaṛ ṭṭbeɛ.

Ur yettafeg deg yigenwan win yendin taqeffet i leɛmer-is, ur yettidir di liser win i iẓeṭṭen tamrart i tmegṛeḍ-is. Win yebɣan igenni, ilaq ad yeğğ tiqeftin yettandi urwiḥ akked tid n medden, win yebɣan liser, ilaq ad yesseɣres snasel n tuggdi, imurar i t-ixenqen di tmetti.Yal wa s tudert-is, yal wa yettmuqul-itt s wallen-is : wa yeldi-yas tewwurt, ibedd ɣef umnaṛ iqubel tizi s yidmaren, wayeḍ yeldi-tt acemma kan, yekna si dderk n tuggdi, yettkukru ma yella kra i d ibedden… Ma d aneggaru, yesṭuṭṭuc si texjiḍt n tsarut, yettḥellil di ṛṛeẓẓa awer yeqleb wudem-is akken ad imager leɛğeb.

Efk tameẓẓuɣt i wid i am-yebɣan taḍṣa, wid yebɣan ad teğğuğgeḍ, wid i am-yebɣan tafat di yal tagnit di ddunit-a i tettεiceḍ. Wid, ma nnan-am-d tidet, xas ad kem-teqreḥ, ḥseb-itt d taseddart di ddunit-im, d adebdar ɣef ara taliḍ akken ad tzedɣeḍ laɛli ;Efk lweqt-im i bab n wul, winna i izerɛen asirem, winna i iẓeṭṭen tafat. Mi yekka uẓeṭṭa-s tunder n ṭṭlam, deg ubrid-is tebrek tettwexxir, tettağǧa amḍiq i tafrara.

Tafrara d udem n rrbeḥ.

L’homme qui courait après sa chance

Méditation en kabyle : l’homme qui courait après sa chance.

Un conte initiatique pour les Kabyles.Accablé par la malchance qui lui colle à la peau, Amar se laisse convaincre par le sage, « Amɣar azemni », d’aller consulter « Agellid Amuqran » – ou Dieu – seul en capacité de résoudre son problème. En chemin, il croise des compagnons d’infortune : un lion sans appétit, un chêne pitoyable et une jeune femme désespérée. C’est décidé, il défendra leur cause auprès du Dieu et reviendra leur donner ses conseils !

[…] Di teswiεt-nni, Agellid Amuqran yella yezedeɣ deg wedrar, nnig n wagu anda yettemsalam yiṭij d lehwa, anda yettemsamaḥ yiḍ d wass, anda i d-ttagmen yifrax tafat…

Adaptation en kabyle : Hace MESS

Voix, enregistrement et montage : Hace MESS

Méditation en kabyle_Zwi tuyat…

La légende de l’âne et du puits

Adaptation en kabyle : Hace MESS

Enregistrement, voix et montage : Hace MESS

Rappelez-vous ces cinq règles simples pour être heureux :

1. Libérez votre coeur de la haine.

2. Libérez votre esprit des inquiétudes.

3. Vivez simplement.

4. Donnez plus.

5. Attendez moins.

Musique : Dean Evenson & Scott Huckabay « Golden Spiral »

Vidéo : Native American Flute Music, Meditation

Monia MALEK : Ttidir-ɣ lmut _ Je vis la mort

Un poème qui nous renvoie à la vie de deux personnes qui se sont mariés sans amour, sans volonté ; ils se sont mariés pour satisfaire les exigences de la société sans vivre leurs vies dans cette union…
La femme a été obligée d’épouser cet homme qui n’est que l’épouvantail de ses peurs. Quant à l’homme, il a de l’être humain que le souffle d’un vampire qui se laisse fouetter par le temps et le poids de la lâcheté commune incarnée par l’inconscient collectif. La seule chose qui le relie à la femme est bien le sexe où il entraine les rejetons de son courage qu’il assassine chaque jour.
Une femme mariée de force ;
un homme obsédé par le sexe ;
Une vie gâchée dans l’enfer des attentes !

Asefru : Monia Malek
Taɣuct / voix : Hace Mess
Asali / montage : Hace Mess

« Tterka » ou les animaux malades de la peste

Poème de : Jean de La Fontaine.

Adaptation : Hace MESS

Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n’en voyait point d’occupés
A chercher le soutien d’une mourante vie ;
Nul mets n’excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n’épiaient
La douce et l’innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d’amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L’état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J’ai dévoré force moutons.
Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m’est arrivé quelquefois de manger le Berger.
Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur
En les croquant beaucoup d’honneur.
Et quant au Berger l’on peut dire
Qu’il était digne de tous maux,
Etant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d’applaudir.
On n’osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L’Ane vint à son tour et dit : J’ai souvenance
Qu’en un pré de Moines passant,
La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le baudet.
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l’herbe d’autrui ! Quel crime abominable !
Rien que la mort n’était capable
D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.


Jean de LA FONTAINE (1621-1695), Fables, Livre VII, 1.

Tikkulya – esclavage

Tikkulya – esclavage

Tikkulya – « Esclavage »

 Gibran Khalil Gibran

Asmuḥyet : Hace Mess

Yebril 2020

 

Imdanen lulen-d d aklan i ddunit, d irebbi i lhem d uɣunzu, d asfel i tedrimt yeqqlen d Iṛebbiten anda kulci yebna s wakal. Tikkulya d acercuṛ yesmarayen ddɣel d lehṣed deg uzal-nsen, imeṭṭi d yidim deg wuḍan-nsen.

Sebεa n leqṛun i iεeddan seg wasmi i d-wwḍeɣ ɣer ddunit, seg wasmi i d-ffɣeɣ si ulac ɣer irebbi n wurfan d uḥebber. Seg wass-nni ar assa, i d-mmugreɣ deg ubrid-iw ala aklan yeknan s taẓeyt n yigenni d yimeḥbas yettwarzen s snasel i ttawin deg wallaɣen yeḥfan. 

Bdiɣ tikli seg umalu ɣer usammar, si tizi ɣer tniri, lḥiɣ ḥafi i tili n tudet d tafat s i teldi iberdan i wussan, walaɣ timura akked yigduden ddan d iqeffafen, wa deffir wa, nneεc ɣef tuyat, d abrid ɣer tmeqbart anda ara meḍlencafriwen n tlelli, tilelli igezren s lebɣi n ssyad-nsen. Walaɣ imdanen ffɣen-d seg yifri d ṭṭlam ideg i zedɣen, teddun ɣef rebεa akken ad sbedden ixammen deg yigran n lεic, deg yiḥerqan yeqqlen d iḍerfan i yidammen yessulin tagelda s tidi d leεtab n wiyiḍ… D acu kan ar assa ur d-ufiɣ ara imdanen i ibedden : i walaɣ ala tuyat yeknan seddaw taẓeyt n uzaglu, iɣallen yettwarzen s snasel n ddel d uɣunzu ; i walaɣ ala uzzal yerran ccwami d ticraḍ i lebda, tigecrar yeknan sdat ssyadi yeṭṭfen lebḥer d luḍa ; walaɣ mazal ttwaliɣ igelliden n yiderwicen yeẓẓiẓẓinen s yiɣsan n widen i asen-yettarran asemmiḍ akkin… 

Ḍefreɣ amdan si Babylone ɣer Paris, si tmurt n Leqbayel ɣer New York, i d-yeğğa s deffir-s ala limara n snasel yezzuɣur ɣef ṛṛmel, iɣsan ibubb ɣer tama n yidim n uḍar yeddan ḥafi. Beddeɣ,ɣer tizi selleɣ ahu n tsusmi d-turew teẓgi, tawrirt i d-yettarran ṣṣut n yal imeṭṭi ur ufin irebbi deg wallen, ul i wumi zlan tafat. Beddeɣ sellaɣ lexyal yettru ɣef yal tayri yettwameḍlen, aseḍṣu yettwaɣeḍmen s tefrut ttakken d tarzaft i kennu n tlelli, tayri yeqqlen d asfel i wungifen.

                                                                                      * * *

Kecmeɣ ɣer daxel n lebruj, leğwameε ur yezdiɣ Rebbi, lemqamat yekkaten tifiwa i yigenni, iɣerbazen ideg tenfa tmussni ; beddeɣ sdat n ukersi yefkan tazmart i ugellid yeččuren d leεyub, ixxamen n ccreε yerran snasel d axelxal i umeslub ; wallaɣ llebsa rsan s at leḥkum d widen yeččan leεtab n ugdud ; walaɣ učči i d-yersen ɣef uεrur n widen yectaqen talqimt… Di yal tarkunt n tudert ala azeglu d kennu : walaɣ axeddam d akli n umεellem, amεellem d akli n userti, winna yesseqdacen tasertit d akli n uεsekriw, aεsekriw d akli n ugellid, agellid d akli n at ddin, at ddin d aklan n yiṛebbiten , iṛebbiten d aεrak n waluḍ ifeṣlen ccwaṭen d lejnun, iṛuḥaniyen i d-yessufɣen deg εennuẓ ayen ur yezdiɣ rruḥ, d axmir s wudem yeqqlen d Rebbi yersen ɣef tiɣilit yebnan s wacḥal d aqecrur.

Kecmeɣ ɣer yixxamen n yimerkantiyen, widen yesεan tazmert d uṣurdi, kecmeɣ ɣer utemmu anda yezdaɣ yigellil d win ur yufin aṣurdi yeflan ; beddeɣ sdat leḥyuḍ yebnan s lmerğan uzwiɣ, tixxamin i iṛeqqmen s tidi n widen yettrun ; refdeɣ aqerruy-iw ɣer ssqef yessan s ddheb d lfeṭṭa i icebbḥen yal tiɣmart, beddeɣ sdat n terkunt i yettiqqin deg yixxamen i iselɣen s tumlilt, anda yal amḍiq yettarra-d anza n lmut, udem n lḥif d layas, uzzu n tugdi d ddel : Walaɣ agrud i tteṭṭeḍ di tebbuct n yemma-s izir amenzu i as-yettaken lğehd akken ad yili d akli i ṣṣelṭan ;Walaɣ ilemẓiyen lemden kennu di tutlayin ur asen-tefki yemma-tsen ;Tiqcicin ttlusent lqec n ddel ara tent-yerren d tiɣawsin sdat uṣurdi, d tadist ara yettarwen am yiɣersiwen ;Walaɣ tilawin s tezmert d ṣṣifa, ẓẓlent deg wusu n ṭṭaεa d nniyya, usu n ddel d uɣunzu, usu ara yerren afwad-nsent d anu ideg ara imeṭṭel urgaz urfan n tudert ;Walaɣ imeɣban ɣef tgecrar ssuturen ijifer n tudert deg ufus tuɣ tbeεεuct d tiṣeḍṛi, afus i as-yezḍan acḥal d tamrart i tlelli…

                                                                                   * * *

Ḍefreɣ tasuta seg yixxamen n Yiqbayliyen ɣer Lesquf i imecḥen igenni di Marikan. Deg ubrid-iw kkiɣ taftist yeqqlen d ssxab i tniri, isaffen n Nil, idurar n Sinay di Maṣer, tizenqatin n Venise, Agni n Athène akked tmezdayin n Rome. Walaɣ tikkulya tedda d yiqeffafen n tugdi i imecḥen aɣebbar si tṛuẓi, knan ɣef tgecrar, ttẓallan ɣef yilem semman-as Rebbi ; Walaɣ tikkulya smarayen-as ccrab d lmesk ɣer yiḍarren, fkan-as isem n ugellid ; Ṣerɣayen lεember sdat ufexxar yeqqden s yirij n wurfan, semman-as nnbi ;Kennun sdat-s, rran tikmamin i yimawen, semman-as lqanun ;S yissem-is sekren ṭṭrad, neqqen wiyiḍ, semman-as amennuɣ ɣef tmurt ;Zlan tilawin, ḥejbent tiqcicin, kerzen laxert s ujenwi d tiselbi, semman-as Lğihad ;Qqlen d ulac sdat tiṛɣi-s, zenzen fell-as tiwiztin, uɣen-d leεyub, semman-s zzhu n tudert ;Serɣayen ixxamen, sengaren tudrin d tmura, semman-as tadrimt d uṣurdi…Walaɣ tikkulya tettlus iceṭṭiḍen n widen yemmuten, tettaḍṣa ɣef widen i tt-iεebden, tsemma-yasen aklan.

Tikkulya mačči yiwen n yisem i tesεa, acu kan yiwet n tidet i tt-id-yessenṭaqen, mačči yiwen n wudem i tt-iweṣfen, acu kan yiwen n lmeqsud i tt-yesbedden. Yella wayen yugaren aya, tikkulya d aṭṭan i izedɣen talsa si zman aqdim alama tenger ddunit. Tikkulya d aḍɣer yettsummun tafat anda tebrekt teẓẓel abernus-is, d aceṭṭiḍ n buberrak yeqqlen d taṛuẓi, d tisfi anda rruḥ ur yezmir i waddud imi yessemɣay di tfidi yebɣan lesrar n yiɣes. Tikkulya d aṭṭan yettafen aẓar deg waddud d unexẓur, argaz yettağǧa-tt-id d lamana i mmi-s akken tettak tmeṭṭut rruḥ i ugrud mi ara tili s tadist. Tikkulya tteẓẓun-tt deg wussan n tudert akken ad teğğuğeg deg yiẓekwan ɣezzen i tlelli, ad temɣi akken tgemmu tebrekt mi tesseblaε tizi iṭij yeṭṭef lweḥc deg yigenni… Mi d-yewweḍ unebdu, ayen meyylen d wayen zerεen ad t-id-megren s tidi i asen-ččan wiyiḍ… 

                                                                                        * * *

Mačči d yiwen n wudem i d-mmlaleɣ di tikkulya :

Tikkulya taderɣalt yeqqnen taswiεt n tura si yettidir umdan ɣer wayen yesεedda jeddi-s, tikkulya yurzen leṛwaḥ-nsen s leεwayed n tirẓegt n lejdud d ddin i d-yettağwen tugdi yettenfufuden deg wallaɣen. D ayen i ten-yeğğan ad qqlen d ijeɣlalen ijdiden di tfekka yeffeɣ rruḥ, d iẓekwan ideg tekker tɣemmalt anda ẓẓlen yiɣsan yerkan i lebda ;

Tikkulya tagugamt i iḥettmen argaz ad yaɣ tameṭṭut ur yebɣi, tin yettɣanfi si ṣṣura alamma d tirga, tikkulya yetteqqnen tameṭṭut ɣer wusu n urgaz ur tḥemmel, tikkulya ara ten-yesburen s lekfen n tsusmi akken tesbur teglimt iɣes. D ayen i ten-yerran ad xessin am tafat tesseblaε tegnawt n tegrest ;

Tikkulya taεeẓẓugt ara iḥettmen amdan ad yeddu d tikli n widen t-yezwaren, widen as-d-yezzin, agraw n lεar i ibedden d timetti, ad yeknu anda kennun, ad yels taceṭṭiḍt ttlusun xas ma yella tefka udem i teεri. S yisem n leεwayed yeḥfan d tebrekt yemɣumbazen deg yifwaden, ad yeggugem yixf-is, ad yegzem afriwen i yigider i t-izedɣen, ad yeğğ akured ad yessefrurex. Ad yeknu alama yeqqel d ahu i ṣṣut yebɣan tilelli, d lexyel i urwiḥ yezren deg yimeṭṭi, d tili i tfekka yebɣan tikli ;

Tikkulya taεibant yettarran at tezmart seddaw wungifen, at yiseɣ d aklan n lebɣi n widen i iεebbden tadrimt d cciεa. S ddel-nsen d uɣunzu, ad ten-rren d tassirt yeẓẓaden, d lemεinṣra yeddawaren s ufus-nsen, lɣella tettent wiyiḍ. Mi tent-uɣen di tuccer, kulci ad yuɣel di ṭṭerf… Isem-nsen ad t-yeṭṭef wayeḍ;

Tikkulya tarẓagant i d-yesrusuyen leṛwaḥ yemmuten deg yixxamen ideg yewwet yiɣisi n lḥif, tinna di litteε n ddunit tesmentag i llaẓ, leḥqer akked layas. Deg yirebbi-s ad ffɣen yilemẓiyen εaben i lebda : ad ttnernin medlulen, ad idiren d wudem n ttar d yidim, ad mmten s tefrut i izzellun isem-nsen alamma d iẓuran n talsa ;

Tikkulya yumsen ur yettaɣen tiɣawsiwin akken swant, tinna yettaken ismawen i wayen ur yellin d isem, tinna yettaɣen lḥerma n tmeṭṭut s telqimt n uεebbuḍ. S wammus d yilefḍan ad ttsemmin i lekteb, tidet ; i lfetna, tagmat ; taḥraymit, tiḥerci ; asmuqjen, tamussni ; ddel, lğehd ; lexdeε, iseɣ…;

Tikkulya yeknan, yettawin agdud s lebɣi n ufus i t-yurzen, win yesburen asigna i yiṭij n tudert-is. Syin akkin, ad as-ibeddel ssira, ad t-illeqqem s tyersiwin : tutlayt-is ad yettsetḥi s yes-s, iles-is ad yettellem deg yilem alamma tezḍa tissist tiɣemmar n ccfawat… Dinna, ṭṭlam d wammus ad as-d-ağwen tugdi, ad as-d-slalen Rebbi akken ad yemḍel ussan-is deg wanu n uraji n laxert tesseḥmay tmes n lekdeb ! 

Tikkulya n tbeεεuct d tiseḍri, mi yemmut ugellid, s leqder d lhiba, tugdi d cciεa ad rren mmi-s deg umḍiq-is, widen i iɣilen ṣṣrima d axelxal, ad zwiren ɣer yimeṭṭi, ad ttrun ɣef winna i ten-yeğğan, winna i ten-yerran d aklan, imi di ddunit-nsen d kennu i wumi semman addud s lqedd !

Tikkulya taberkant i iwecmen i lebda s useffud n lḥecmat yerran ilemẓiyen ur yedniben ur yeεṣin ad awin ddel n yimawlan-nsen, widen i ten-id-iɣurren ɣer tudert n ccwal ur bɣin. S taẓeyt n tikkulya d waklan i iεaben deg wallaɣ, tiḥerci-nsen ad tezzer deg wanu n leεyub, ad tt-tefk irebbi i tlafsa alamma yeffeɣ-d uzrem i d-iberrun i tsuqas yeččuren d ssem ! Syin akkin ad ifeggeḍ yidim, s yes-s ad yerr ttar di tafat i as-yettwakksen.

Taneggarut akk, d tikkulya yuɣen tikkulya, myexḍabent msudanent ; myuṭṭafent ulawen, s wuglan d yilsawen… di snat ad ağwent lğehd si tsusmi akked kennu akken ad sseknunt iziren n tafat.

                                                                                                             * * *

εyiɣ di tikli, nekk i iteddun deffir yimdanen, nekk i icurεen iseggasen n talsa d yiḍerfan n yal tasuta. Ɛyiɣ deg wayen ttwaliɣ deg yigduden d tmura, qqimeɣ ɣer tizi n wawal smeḥsiseɣ i tsusmi anda lğehd yeẓẓel iɣallen-is i usgunfu… Ɣer tizi n leǧnun di tiɣilt anda ttnejmaεen wat laxert d ibaḍniyen, anda tetteffer tili n wayen i iεeddan, ahu n wayen ur qeṭṭun yimdanen di ddunit, anda i d-εussen lexwaṭer yennuɣnan… Walaɣ yiwen n lexyel, ala aglim ɣef yiɣes, i teddu waḥdes, yeṣṣuḥub tili-s, tili-s tezzuɣur snasel yettwagezmen. I beddɣef tizi n yilem yettsummun tafat, iqubel iṭij anda akken i as-zzin aεrur yicewwafen d yiḥuwwafen… Neṭqeɣ ɣer ɣur-s.

« Aniwa kečč ? »

S ṣṣut n tmeṭṭut yerra-yi-d : « Nekk, isem-iw tilelli. »

« Anda tella tarwa-m ? »

« Yiwen yemmut ɣer tizi n leryaḥ, wayeḍ yeddderwac, ma d wis tlata mazal ur d-ilul. »

La reine errante

La vie est pleine de mystères, de surprises, d’épreuves et d’injustices. La vie, c’est cette belle rose qui s’épanouit le matin et se fane après un coup de soleil ou un soufflement de vent. Tinna est une belle femme quadragénaire, ravissante comme une fleur qui éclos un beau matin de printemps, s’étire et se déplie.

Tinna aime la vie, aime marcher, rire, danser et chanter. Elle se sent libre de ne rien posséder. Elle se sent riche de vivre pleinement sa liberté.

Tinna parle crûment, ne mâche pas ses mots mais s’abstient de blesser les autres.

Tinna dissimule son nom de peur d’être visible, d’être repérée. Elle voile son identité mais en porte la marque indubitable puisqu’elle ne se vête que d’une robe Kabyle.

Le message qu’elle veut transmettre est peut-être que la kabylité est en soi liberté ? Que la femme est en soi liberté? Que la vie est liberté ? Allez savoir !

Pendant que l’espace suffoquait de fumée de cigarettes, elle était allongée sur un canapé, comme une reine sur son trône, cigarette au bout des doigts, perdue dans ses pensées, les sentiers sinueux de sa vie. Son corps sensuel s’étale avec volupté comme une perle d’eau caressant les fleurs d’automne. Il était parfait, harmonieux et ravageur. Elle s’évertuait à montrer fièrement une partie de sa jambe comme pour révéler son côté sensuel qu’elle sait irrésistible et qui ne peut laisser quiconque indifférent. Ses cheveux châtains et soyeux étaient en parfaite harmonie avec son teint doré et lumineux. Son regard profond, insondable exprimait sa déception et la perte de confiance en l’être humain. Elle est comme un animal blessé. De temps à autre, elle éclatait de rire pour une anecdote insensée. Comme quoi, les balafres du temps n’ont pas atteint son âme d’enfant. Je la regardais et admirais sa beauté et son charme. Avec un français correct voire académique et un petit accent québécois, elle me parlait et se parlait à elle-même comme dans un étrange échange romanesque.

J’essayais de me synchroniser avec elle pour qu’elle se confie à moi, qu’elle ouvre son cœur à l’inconnue que j’étais pour elle.

J’essayais de lui faire comprendre que peu importe ce qu’elle avait à me dire, j’avais l’oreille attentive et je comprenais toutes ses peines.     

Tinna est une rebelle. Une révoltée. Une femme insoumise.

Tinna a quitté le monde de la raison pour fuir sa cruauté.

Tinna préfère déambuler dans les rues canadiennes, vagabonder fièrement au gré de ses désirs que de vivre sans dignité dans un manoir où la lâcheté des uns se conjugue à l’opportunisme collectif.

Tinna s’est fait un royaume de beauté et de magie qui semble rempli de couleurs et d’éclats.

Tinna ne cherche pas à se faire aider mais elle est plutôt en quête d’amitié et de sincérité. Elle ne veut pas mendier la solidarité d’un peuple qui, pour elle, a perdu ses repères.

Tinna saura t’expliquer qu’il ne faut jamais prendre une gorgée de vin au moment où un enfant parle.

Tinna saura aussi t’expliquer que quand quelqu’un vient chez toi, un cadeau à la main, il faut comme l’exige la tradition, à ton tour lui remettre un présent. C’est que Tinna a su garder les règles immémoriales de bienséance.

Tinna se fout éperdument du monde d’aujourd’hui plein de mensonges et de cruauté.

Si tu croises Tinna, ne lui parle surtout pas de Taqbaylit, ce capital de valeurs ancestrales, car elle déguerpirait les lieux.

Si tu lui parles de ces personnes qui luttent pour Taqbaylit, elle te dirait qu’elles en sont dépourvus et que tout dans leur comportement est mensonge et tromperies.

Tinna ne te dira rien de ce qu’elle a vécu car elle sait que l’ami d’aujourd’hui peut s’avérer l’ennemi de demain et qu’il se contreficherait de ses douleurs et de ses souffrances.

Tinna est comme toutes ces femmes qui n’ont pas supporté l’injustice et l’hypocrisie de toute une société. Elle a préféré s’en éloigner pour errer sans chaînes, errer encore et toujours…

Marche, crie, danse, chante…Tu es une descendante d’une reine. Tu es une reine.

Les jours passèrent et Tinna resta gravée dans ma tête comme une œuvre majeure, féministe et libertine qui invite à penser autrement. Une œuvre où l’amour, la sensualité, la joie de vivre, la liberté, l’intelligence, l’insouciance se mêlent à beaucoup de souffrances indicibles.

Qui es-tu, ange des rues ?

Il doit y a avoir en toi quelque mystère inconnu pour nous jusque-là. À coup sûr, tu es pétrie d’un limon autre que le nôtre. Que tu sois de feu ou de glace, tu restes l’ange qui a fait le choix de quitter le monde des démons et opté pour vivre pleinement son innocence.

Où es-tu, reine vagabonde?

Tinna, pardonne-moi, pardonne-nous…Tu es dehors alors que l’hiver est aux portes de la ville avec ses neiges chargées de froid. Tu continueras à errer encore et encore alors que nous serons turpidement calfeutrés au dedans.

                                                                                                                 Sabrina Azzi, le 05 octobre 2019.