« Tiziri », taftilt gar yimeṭṭi d tebɣest.

Aniwa ara yamnen Xalil Ğibran mi d-yenna : « Deg wul n tegrest i tekmen tefsut s yijeğğigen. » « Tiziri », nettat, tbubb ɣef uεrur-is amwan (lexrif) ideg tewwet lkimya ; lexrif iger-d asurif, yessekna tuyat-is akken ad yerfed ineẓman n tegrest imi, xas d iḥemmalen, xas d llyali tiberkanin, xas d taswiεt ideg tekmummes tudert… tagrest tettheyyi usu s yijeğğigen n tefsut akken anebdu ad yesteεfu, ad yesgunfu, imi d netta i yettcehhiden s tadla taneggarut deg yigran ideg kkren yirden. « Tiziri », xas d tingas i tt-yezzuznen di tadist n yemma-s, tefka amḍiq i ṛebεa (ukuẓ) n tsemhay (les 4 saisons) imi teẓra tasmuḍi tettlal-d ticki ulac lḥammu, lkerh anda ulac leḥmala… D talalit ara yilin d lfal.

Teggul tafrara ad tesbedd akud imi iḍ yebɣa « Tiziri » ad teqqim d takna i tillas timḍellas ideg i tt-yettel. Akud imcennef yebɣa kan tikli, yebɣa tazzla; yenwa ɣer taggara, ad ifak ad iεeddi… akken kan ad yeddu d tuzzya n tessirt ideg tettruḥ tudert d safel ; d asfel n kra ur yebɣin addud di trewla n zzman, d iḍuman yejmaεay ufwad ideg ɣzan tasraft i ndama. Acu kan tafrara tettnasab iziren n tafat : d nutni i yettsellimen fell-as akken ad d-tsukk afus-is ɣef kra yellan d tudert… ɣef waya i tebɣa ad d-tessenser « Tiziri » si tuccar n tugdi, si snasel n ddel yebɣa yiḍ i kra yellan d tafat ; d tafrara i irefden « Tiziri » akken ad as-texdem amḍiq gar wayen ur ssawaḍent ara tuccar n kra yellan d ddɣel…

« Tiziri » tlul-d i tafat, i taḍṣa, i uwanes ; tlul-d akken ad teğğuğğeg, ad tennarni, ad tezhu, ad temɣi deg wallen n widen i yessnen d acu i d leḥmala, d acu i d tayri ; « Tiziri » tlul-d akken ad aɣ-d-tini ifuk zzman n kennu, zzman n tiden i teddun kan d aḍref di tudert-nsent…

« Tiziri » tewweḍ d tameṭṭut uqbel ad tissin d acu i wumi qqaren tudert : tebda-d amennuɣ anda akken sgunfuyen yimɣan di « laman d ṭṭman », anda akken yal tudert tessaram cwiṭ n talwit… Di tadist n tyemmat ; syinna i d-tebda amennuɣ imi s yijenwiyen qeṭṭiεen i muggren udem n talwit i d-tewwi i ddunit, tinna akken i ikesben tigzi ur yettaf umusnaw deg yidlisen yeqqar…

* * * * *

« Tiziri » d tinna ɣef undint lemkaḥel imi d-tlul i d tameṭṭut i d-yewwin yid-s izen n tlelli, afud di tikli-s ; tεezzem-d ad tesseɣres ayen yettcuddun ɣer rrebg n tiktiwin yebɣan tinegnit i useklu yessudunen tafat deg tnerni-s . « Tiziri » d temeṭṭut i wumi i d-ssan taḥṣirt yisennanen, degren-tt ad tesserwet annar n lqern s tqejjirin yegrurzen, akken ccbaḥa-ines ad truḥ d asfel ɣef teblaḍt n nnif d tiεuggent s i bedden yirgazen n tmetti taqbaylit. « Tiziri » d tinna i wumi bɣan ad gezmen afriwen imi tebɣa abeḥri n tmeddit i tfekka-s yessudunen talwit, imi nettat, tebɣa tagelda-s gar yitran yettwanasen uḍan, anda akken tafat tessa am udfel ɣef ssqef n ddunit. « Tiziri », d tamacahut n tinna yebɣan kan ad tidir akken imeqqi lwerd deg tebḥirt xas tguni-tt tqabact, akken tessusiy tzizwit ul n tjeğğigt, ad tserreḥ i tfenda (laεṭer-is) ad teddu d tselbi n tefsut akken tizizwa ad t-agment seg-sen… « Tiziri », d asefru i d-yesmektayen i tmetti n yirgazen dderz i izedɣen leεwayed yeččuren d tiyersiwin, timetti yesbedden akud imi qqimen kan di zzman asmi ttamnen belli d ayaẓiḍ i d-yeskarayen iṭij. « Tiziri » tezzi aεrur i ugraw yezḍan d tiyersiwen, anda akken irgazen iεaben deg wallaɣ snulfan-d Rebbi i ten-yecban akken ad t-gren di lqefṣ n tugdi-nsen, ad tuɣal d takna-nsen, d taqeddact, d taklit… « Tiziri » d taftilt ur nxetti xas yeqwa fell-as wawal n nnif, imi nettat di laεli i d-tettagem timest swayes i tessaɣay tiftilin n wul-is.

« Tiziri» am yal taqcit taqbaylit : tlul-d ɣef ujenwi qeṭṭiεen, winna akken yeḥfan s lehdur n medden, winna akken yehban imi ttazun yes-s yal iferriw ara yewten i waffug. « Tiziri » tlul-d ɣef ujenwi n tinzert n lmal agugam i imesden ɣef teblaḍt n tugdi n yal yiwen yeqqaren « Ad aɣ-yeğğ Ṛebbi am medden : ur d-nettekk sennig-sen, ur d-nettekk seddaw-nsen ». Yal yiwen ad yili d ulac di tmetti n widen yesεan allen ɣer tmecṭaḥ : ɣer wayen telsa teqcict, ma wezzil neɣ ɣezzif, ma tserraḥ i uceččuy-is neɣ texdem-as aqerdun, ma εlay ṣṣut-is neɣ slemden-as tuṣra… Tuṣra… ? Tuṣra neɣ ddel ? « Tiziri » d tamsirt n tebɣest imi tabɣest mačči d tugdi i as-ulac deg-s; tabɣest d tinna yebɣan ad teddu ɣer sdat xas ma tugdi tjebbed s imurar ɣer deffir.

* * * * *

D acu n ddnub i tewwi tafat mi yebɣa umdan ad tt-iger di lekfen n ujelbab ara yeṣren laεyub-is ? Kra qqaren d ddin, kra d leεwayed, kra d nnif… I « Tiziri », acu i tenna ? Acu i tebɣa ? acu i d-tmenna ? Teslam i tsusmi i teẓẓam deg tfekka-s almi yeğğuğeg yidmim ɣef yiẓri-s, winna akken tesseswem s waman i d-tukrem i tagut taberkant, tinna akken i d-yurwen rrebrab yenɣan acḥal d tilemẓit yugin ddel, tinna iɣunzan taẓayt n tmetti i iteddun timendeffirt ? I « Tiziri », yella win i tt-yeccawren ma tebɣa taksumt-is ad as-yeslufu waḍu, ad teddu d tislit i tselbi ? D acu ara as-id-yexdem Rebbi i d-snulfan yimdanen nettat yettidiren ɣef yinzizen n tugdi-nsen i yetturaren tizlit n leɣder, asefru n lmut di tmeqbert anda εelqent temrarin iεecqen timegraḍ, abeεda tiden n tlawin. I « Tiziri yessaramen tudert, yal asuref tegguni-t lmut ? Ula di tirga-ines, mi d-fεefεen yiεudiwen, tettwali fell-asen at laxert s yigelzyam yeqqazen iẓekwan… Acu n tebɣest i kem-yettawin ɣer sdat a « Tiziri » kemm i wumi qqazen iẓekwan ula deg wallaɣ-inem i d-yettarwen tirga ?

« Tiziri » d tinna i wumi bɣan ad kksen taqendurt n Llebayel, teqqel d taberranit di tmurt anda Aεrab yerra d ayla-s ayen yuker – s yidim – baba-s akked jeddi-s ; « Tiziri » d tinna i wumi bɣan ad as-ssersen ajellab n ddel, lḥijab ur yetteṣren ula d aferfur n tinna i tt-id-yurwen d aḥḍiḍ. Mačči d ddin i tugi, mačči d tuffɣa n leεqel, d acu kan ulac win yessawḍen di tmusni-s akken ad as-yemmel amek ara teddu s tikli i bɣan wiyiḍ. I wiyiḍ, d acu i ten-id-yettdeggiren ɣer sdat : d liman dɣa d ṣṣaḥ ? ayɣer ihi qwant tedyanin ula d Rebbi yettsetḥi yis-sent ? D nnif d lḥerma ? D acu teswiḍ a nnif ma tettidir di ddel teqcict i wumi tgezmem awal, yura-d wul-is d wudem-is mi as-tekksem afriwen akken ur tettinig akin i yiman-is ? D tugdi ? ayɣer i tebɣam ihi yal yiwen ad yekcem deg yifri-nwen, ad teglum s « Tiziri » xas ma nettat tezmer i kra yellan d taẓayt, ula d adrar ma yeɣlid ad as-tεiwed lebni imi tumen s kra yellan deg-s d tameṭṭut , … Akken tezmer ad d-tefk tudert seg cwiṭ i tezmer ad tesbedd taddart. Yak d lfal ma yella yal yiwen yewwi nnṣib-is ? Ayɣer ihi i as-tugim taḍṣa, ayɣer i as-tebɣam tebrek, ddel, tasusmi… Mačči d tilawin i yesbeddayen ixammen, timettiyin…? Imezdaɣ n tudrin n Japon qqaren : « Di taddart ideg beddent temsal, ğğuğğugen ula d igersal, d tilawin i d-yerran fell-as azal. Tilawin iferḥen, xeddment tudrin ifazen »

* * * * *

Acu n ddnub yewwi wul imi d-yemmuger adɣaɣ imesden, winna yetturaren s yiḥulfan, akken ad t-yerr gar yiɣuraf i wurar… almi tesreɣ taqcict iman-is ɣef teblaḍt n limin. « Tiziri » d tanubit yettamnen s leḥmala imi iles yettmeslay srid i wul, allaɣ ur yesεi ara tikwal amḍiq gar-asen. Xas yesεa ṣṣwab, d acu kan yettazem-it wul, yeqqar-as : « tigi d timsal n leḥmala, d tiden yeεnan ul d wallen. » Xas yeẓra wallaɣ belli yetturar winna i wumi i tga tagelda di ṣṣura-s, xas yettsuɣu s leğwareḥ akk n tfekka, acu kan kulci yeεẓeg di teqcict imi d tayri i iḥekkmen, d leḥmala i icaεlen tiftilin…. Almi …. « Di laman i d-yekka lxuf », i as-yenna Si Muḥend u Mḥend. Mi ara d-yenṭaq wul, mi ara yeggal s limin ur iḥennet, xas ma yehwa-yas ad d-yenṭaq lmektub, taqcict ma yugi-k wul-is, ur ak-d-ixeddem ccḍeḥ s yiḍebbalen, ur tt-ssedhayent tmucuha n lekdeb i tennumeḍ tettawiḍ-asent-id… imi s yiles-ik i tesserɣeḍ amrar swayes i k-id-ijebbed ɣur-s wul-nni yedduqqusen s yimeṭṭi i d-yettarew yixf-is. Akken i as-yenna Bertolt Brecht : « Mi ara yeqqreṣ umrar, nezmer ad as-nexdem tiyersi, acu kan amrar dayen yeqqreṣ. Sser n temsal iruḥ, ur d-yettuɣal imi dayen sellaw sser i t-yesdukklen ! »

« Tiziri » d tinna i yugin tafekka-s ad tili kan i wusu, i usuden n tcenfirin n urgaz yeffeɣ wul, winna ur yessinen ara ad yesseḥmu s wallen n tmeṭṭut i yessaɣayen tiftilin n usirem ; « Tiziri » tugi ad tuɣal d takna i tayeḍ, tameṭṭut-nni yettasmen s rrebeḥ n tiyiḍ, tinna yebɣan ad as-tεiwed abrid i wasif n rrbeḥ, tinna yeqqlen d ṭikkuk (ur εniɣ axxam ideg ssawleɣ), winna yessexraben leεcuc n yifrax-nniḍen ; « Tiziri, d taqcict yebɣan ad yeğğuğğeg wul-is ɣer tama n urgaz yesεan addud, ad tennerni, d ilemẓi yesεan tidet, ad tesber ɣef winna yesεan awal,… xas ma tura yeffeɣ sser akk ayen i d-yezzin tudert.

* * * * *

« Tiziri » d adrar n lebɣi di tmurt anda widen iεaben bɣan ad tuɣal d tawdect, d adɣaɣ i tɣimit : ulac leqraya, imi d argaz kan i ikesben tamusni ; ulac tuffɣa imi amḍiq-is d takuzint, di lexla, di tebḥirt… Tafekka-s ttalasen akk medden deg-s, ama d gma-s, ama d baba-s, ula d argaz-nni d wi txeddem, mi yeɣfel Rebbi, ad yebɣu ad as-icemmer, ad as-iεiwed i lmektub-is. « Tiziri » tugi ad tuɣal d adebdar i winna yebɣan kan zzhu mebla ma yedla ɣef wayen yeğğuğğugen daxel n wul, tugi ad teldi tawwurt i kra win yettwalin tameṭṭut d taɣawsa ara yakseb s ṭṭmeε d uɣunzu ; « Tiziri » d tinna i d-yesmektayen i yal argaz yeffeɣ sser, ayen yellan gar yiḍarren-ines yiwen ur yettalas deg-s, ala nettat i yesεan tasarut-is. Ma yugi wul d wallaɣ, fiḥel ad d-tqerṣeḍ s lemdafeε, neɣ ad tcelxeḍ iḍarren… tinna mačči d leḥmala, mačči d tazmert, mačči d tirrugza. Winna d ddreε, d aḥwaṣ.. s tefransit « c’est un viol ! »

* * * * *

« Tiziri » tessenday itran, seg tafat-nsen tekkes-d tawaract n taḍṣa tettawi deg wul-is : akken yebɣu lexdeε yekkat tiṣmirin, ilsawen gezzren s teɣzi, s tehri, akken yebɣu unezgum (leḥzen) yeẓẓad iɣuraf n nndama, imi tuccar n ccek nettunt deg urwiḥ… Akken yebɣu lebɣi yettɣullu-t zzher, ur yessawaḍ waḍu ad yessens taftilt tettawi tmeṭṭut deg ufwad-is imi teẓra d nettat i d-yurwen tilelli.

Ihi, Temeṭṭut di tmetti n wudayen (ixeddaεen) mačči d tinna kan ara ay εebbin, ad tbab ddel, ad tuɣal d tadist i dderya d tsuta ara d-yekkren, mačči d tinna ara yuɣalen d tacmat i kra n win ur yesεin ara leqder deg yiman-is. Tameṭṭut mačči d tinna ara iεelqen kan ɣer uṣurdi n urgaz-is, ad tessutur leεnaya i winna ara tt-yekkaten s ufus ayeffus, ad tesseččay s ufus azelmaḍ… Ifuk zzman n Ccix Muḥand i yeqqaren : « Teclax tseṭṭa ɣef wayen turew. » Tameṭṭut – ass-a d tin yeɣran, tessen, teḥrec, tefhem, teẓwer ; tameṭṭut n wass-a d tin yeẓran d acu i d ddunit, tezmer i yiman-is, i tudert-is, d tin ara iseknen iberdan ula i yirgazen ; tameṭṭut tettalas di tfekkas, mačči nwen ay irgazen, mačči n tmetti n lbaṭel,… ines, weḥd-s, ad as-texdem akken i as-yehwa, mačči akken i awen-yehwa kunwi a lqum i iteddun timendeffirt… Tameṭṭut am « Tiziri » ad tebrek ɣef tmest akken ad tidirem, imi deg-s amnar deg-s tawwurt, deg-s tilelli deg-s tudert.

S teɣzi n leεmer i yal yiwet i ileqqmen tilelli.

Hace Mess, ass n 26/08/2022

Ẓẓmik : Talsa Nacira Abrous

L’Oppression  » de Léo Ferré, 1973

Traduit vers le kabyle par : Talsa Nacira Abrous.

Lecture et montage : Hace Mess

Musique : The Secession « Wake of the martyrs »

https://www.youtube.com/watch?v=li8tg…

Images : google images

Ces mains bonnes à tout même à tenir des armes
Dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien
Ces rivages perdus vers lesquels tu t´acharnes
Où tu veux aborder
Et pour t´en empêcher
Les mains de l´oppression

Regarde-la gémir sur la gueule des gens
Avec les yeux fardés d´horaires et de rêves
Regarde-là se taire aux gorges du printemps
Avec les mains trahies par la faim qui se lève

Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour
Et que l´on dit braqués sur les chiffres et la haine
Ces choses « défendues » vers lesquelles tu te traînes
Et qui seront à toi
Lorsque tu fermeras
Les yeux de l´oppression

Regarde-la pointer son sourire indécent
Sur la censure apprise et qui va à la messe
Regarde-la jouir dans ce jouet d´enfant
Et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse

Ces lois qui t´embarrassent au point de les nier
Dans les couloirs glacés de la nuit conseillère
Et l´Amour qui se lève à l´Université
Et qui t´envahira
Lorsque tu casseras
Les lois de l´oppression

Regarde-la flâner dans l´œil de tes copains
Sous le couvert joyeux de soleils fraternels
Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains
Qui formerons des poings
Dès qu´ils auront atteint
L´âge de l´oppression

Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour
Et que l´on dit braqués sur les chiffres et la haine
Ces choses « défendues » vers lesquelles tu te traînes
Et qui seront à toi
Lorsque tu fermeras
Les yeux de l´oppression

Source : https://www.paroles.net/leo-ferre/paroles-l-oppression

Monia MALEK : Ttidir-ɣ lmut _ Je vis la mort

Un poème qui nous renvoie à la vie de deux personnes qui se sont mariés sans amour, sans volonté ; ils se sont mariés pour satisfaire les exigences de la société sans vivre leurs vies dans cette union…
La femme a été obligée d’épouser cet homme qui n’est que l’épouvantail de ses peurs. Quant à l’homme, il a de l’être humain que le souffle d’un vampire qui se laisse fouetter par le temps et le poids de la lâcheté commune incarnée par l’inconscient collectif. La seule chose qui le relie à la femme est bien le sexe où il entraine les rejetons de son courage qu’il assassine chaque jour.
Une femme mariée de force ;
un homme obsédé par le sexe ;
Une vie gâchée dans l’enfer des attentes !

Asefru : Monia Malek
Taɣuct / voix : Hace Mess
Asali / montage : Hace Mess

« Tterka » ou les animaux malades de la peste

Poème de : Jean de La Fontaine.

Adaptation : Hace MESS

Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n’en voyait point d’occupés
A chercher le soutien d’une mourante vie ;
Nul mets n’excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n’épiaient
La douce et l’innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d’amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L’état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J’ai dévoré force moutons.
Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m’est arrivé quelquefois de manger le Berger.
Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur
En les croquant beaucoup d’honneur.
Et quant au Berger l’on peut dire
Qu’il était digne de tous maux,
Etant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d’applaudir.
On n’osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L’Ane vint à son tour et dit : J’ai souvenance
Qu’en un pré de Moines passant,
La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le baudet.
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l’herbe d’autrui ! Quel crime abominable !
Rien que la mort n’était capable
D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.


Jean de LA FONTAINE (1621-1695), Fables, Livre VII, 1.

La reine errante

La vie est pleine de mystères, de surprises, d’épreuves et d’injustices. La vie, c’est cette belle rose qui s’épanouit le matin et se fane après un coup de soleil ou un soufflement de vent. Tinna est une belle femme quadragénaire, ravissante comme une fleur qui éclos un beau matin de printemps, s’étire et se déplie.

Tinna aime la vie, aime marcher, rire, danser et chanter. Elle se sent libre de ne rien posséder. Elle se sent riche de vivre pleinement sa liberté.

Tinna parle crûment, ne mâche pas ses mots mais s’abstient de blesser les autres.

Tinna dissimule son nom de peur d’être visible, d’être repérée. Elle voile son identité mais en porte la marque indubitable puisqu’elle ne se vête que d’une robe Kabyle.

Le message qu’elle veut transmettre est peut-être que la kabylité est en soi liberté ? Que la femme est en soi liberté? Que la vie est liberté ? Allez savoir !

Pendant que l’espace suffoquait de fumée de cigarettes, elle était allongée sur un canapé, comme une reine sur son trône, cigarette au bout des doigts, perdue dans ses pensées, les sentiers sinueux de sa vie. Son corps sensuel s’étale avec volupté comme une perle d’eau caressant les fleurs d’automne. Il était parfait, harmonieux et ravageur. Elle s’évertuait à montrer fièrement une partie de sa jambe comme pour révéler son côté sensuel qu’elle sait irrésistible et qui ne peut laisser quiconque indifférent. Ses cheveux châtains et soyeux étaient en parfaite harmonie avec son teint doré et lumineux. Son regard profond, insondable exprimait sa déception et la perte de confiance en l’être humain. Elle est comme un animal blessé. De temps à autre, elle éclatait de rire pour une anecdote insensée. Comme quoi, les balafres du temps n’ont pas atteint son âme d’enfant. Je la regardais et admirais sa beauté et son charme. Avec un français correct voire académique et un petit accent québécois, elle me parlait et se parlait à elle-même comme dans un étrange échange romanesque.

J’essayais de me synchroniser avec elle pour qu’elle se confie à moi, qu’elle ouvre son cœur à l’inconnue que j’étais pour elle.

J’essayais de lui faire comprendre que peu importe ce qu’elle avait à me dire, j’avais l’oreille attentive et je comprenais toutes ses peines.     

Tinna est une rebelle. Une révoltée. Une femme insoumise.

Tinna a quitté le monde de la raison pour fuir sa cruauté.

Tinna préfère déambuler dans les rues canadiennes, vagabonder fièrement au gré de ses désirs que de vivre sans dignité dans un manoir où la lâcheté des uns se conjugue à l’opportunisme collectif.

Tinna s’est fait un royaume de beauté et de magie qui semble rempli de couleurs et d’éclats.

Tinna ne cherche pas à se faire aider mais elle est plutôt en quête d’amitié et de sincérité. Elle ne veut pas mendier la solidarité d’un peuple qui, pour elle, a perdu ses repères.

Tinna saura t’expliquer qu’il ne faut jamais prendre une gorgée de vin au moment où un enfant parle.

Tinna saura aussi t’expliquer que quand quelqu’un vient chez toi, un cadeau à la main, il faut comme l’exige la tradition, à ton tour lui remettre un présent. C’est que Tinna a su garder les règles immémoriales de bienséance.

Tinna se fout éperdument du monde d’aujourd’hui plein de mensonges et de cruauté.

Si tu croises Tinna, ne lui parle surtout pas de Taqbaylit, ce capital de valeurs ancestrales, car elle déguerpirait les lieux.

Si tu lui parles de ces personnes qui luttent pour Taqbaylit, elle te dirait qu’elles en sont dépourvus et que tout dans leur comportement est mensonge et tromperies.

Tinna ne te dira rien de ce qu’elle a vécu car elle sait que l’ami d’aujourd’hui peut s’avérer l’ennemi de demain et qu’il se contreficherait de ses douleurs et de ses souffrances.

Tinna est comme toutes ces femmes qui n’ont pas supporté l’injustice et l’hypocrisie de toute une société. Elle a préféré s’en éloigner pour errer sans chaînes, errer encore et toujours…

Marche, crie, danse, chante…Tu es une descendante d’une reine. Tu es une reine.

Les jours passèrent et Tinna resta gravée dans ma tête comme une œuvre majeure, féministe et libertine qui invite à penser autrement. Une œuvre où l’amour, la sensualité, la joie de vivre, la liberté, l’intelligence, l’insouciance se mêlent à beaucoup de souffrances indicibles.

Qui es-tu, ange des rues ?

Il doit y a avoir en toi quelque mystère inconnu pour nous jusque-là. À coup sûr, tu es pétrie d’un limon autre que le nôtre. Que tu sois de feu ou de glace, tu restes l’ange qui a fait le choix de quitter le monde des démons et opté pour vivre pleinement son innocence.

Où es-tu, reine vagabonde?

Tinna, pardonne-moi, pardonne-nous…Tu es dehors alors que l’hiver est aux portes de la ville avec ses neiges chargées de froid. Tu continueras à errer encore et encore alors que nous serons turpidement calfeutrés au dedans.

                                                                                                                 Sabrina Azzi, le 05 octobre 2019.

Ṣṣer iman-im, a tamenɛult

Pour qu’aucune femme [kabyle] ne soit victime de violences symboliques, masculines… et de l’inconscient collectif.

 » – Di leɛnaya-m a taṭbibt, semmeḥ-aɣ !

Issuter-i-y-id Bab n tḥanut smaḥ amzun di meyya yid-sen i llan… Ur zriɣ ara ma yessuter-it-id s yisem n yergazen teffeɣ lhiba, neɣ s leɛnaya n at n tissas ibɣan talwit; ma yessuter-it-id s yisem n temdint merra, s yisem n tmurt, s yisem n lbaṭel iḍeṛṛun yal ass di tudrin, di temdinin, di ddunit merra. Mmuquleɣ deg-s, asemmiḍ iherres i-yi, allen-iw brant-d i yimetti… Ur ẓriɣ ma yella ttruɣ imi yella urgaz am netta ifehmen, tameṭṭut d tudert, d tamusni, d tafat; tameṭṭut d tilelli, d tiqit itekksen fad; tameṭṭut d lbaḍna anda ulac laman; tameṭṭut d amdan s wallaɣ d wul, d amdan s uḥulfu-s d tezmert-is… mačči kan d aḥeččun a lqum i wumi teqqel nnefḥa ɣer deffir. »

Texte : Taous Ait Mesghat
Adaptation et voix : Hace Mess

IL pleuvait , il ventait et il faisait froid , il commençait déjà à faire nuit et je devais presser le pas . Ce n’est pas facile quand la boue arrive aux chevilles et que les ordures jonchent les trottoirs , mais j’avançais quand même avec précaution , le parapluie à la main comme un funambule sur un fil de soie . Aucun taxi n’avait répondu à mon appel , il faut dire que dans mon pays certains métiers hibernent et il fallait absolument rattraper le dernier bus pour Alger tout en réfléchissant en cours de route à ce qu’on pouvait faire à manger quand on n’a pas eu le temps de faire son marché . Et puis il y avait les godasses du petit que je n’avais pas encore achetées , son école qui commençait à rechigner , l’inscription au bac du cadet , le loyer , les papiers , ces foutus papiers qui tardaient , 4 ans de galère dans les couloirs sombres de la bureaucratie et je ne voyais toujours aucune lueur .. Lueur , oh purée il y avait aussi la facture d’électricité à payer ! J’avançais ainsi perdue dans mes pensées , le parapluie malmené par le vent venait de me lâcher , quand j’entendis soudain une voix interpeller :  » ASSOTRI ROHEK YAL KHAMDJA !!!  » (Couvre toi sale pute !!!) . D’habitude je ne fais pas attention , je ne réagis pas , j’ignore et je continue mon chemin sans me retourner ; c’était tellement récurrent de se faire insulter que nos oreilles ont appris à filtrer , nos cœurs sont devenus imperméables à l’agressivité et nos âmes insensibles face à l’infamie et la vilité . Ce jour là je n’ai pas pu . Il ne pouvait s’adresser qu’à moi , jetais la seule femme dans la rue . Je me suis arrêtée un instant en révisant ma tenue : Bottes , long manteau , cache nez et chapeau . Mais que diable voulait il dire par couvre toi !? De quel droit s’adressait il à moi ?? Je devais comprendre et je suis revenue sur mes pas . Il était toujours là , adossé à la vitrine d’un magasin de chaussures ,un petit freluquet probablement de l’âge de mon aîné . « C’est à moi que tu parles ?  » Surpris , les yeux exorbités , il ne s’attendait pas à ce que je revienne le questionner ; il lâcha les quelques poils de menton qu’il caressait , fît un mouvement de langue sous sa lèvre supérieure pour libérer sa chemma , la cracha , bomba son torse rachitique pour se donner de la contenance et rétorqua : « Ih ntiya assotri rohek ! Khemejtou leblad yal khamjate !!!  » (Oui toi couvre toi ! Vous avez sali le pays sales putes !) « 10cm de cheveux d’une femme de l’âge de ta mère arrivent à t’exciter ?  » « Ne mentionne pas ma mère ! Ma mère est respectable , elle porte le jilbab , pas comme les khamjates comme toi ! » L’incompréhension venait de céder la place à la colère et je sentais ma rage gronder . Petite on m’avait appris que si un mâle me harcelait il fallait viser l’entrejambe et frapper , que la douleur aux testicules allait le paralyser ; en grandissant dans ma société j’ai compris qu’un coup porté à ses vagins était tout aussi douloureux , car des vagins il en avait par procuration , celui de sa mère , de sa sœur , de sa femme et de toutes les filles de la famille étaient siens . Je sais que c’est injuste , que la femme ne devrait pas juger une autre femme , mais c’était plus fort que moi , je maudissais mon sexe qui engendrait ces parasites ; Je fixais le monticule de sa chemma qui se fondait parfaitement dans la boue et le carton marron devenu gluant sous la pluie et sans vraiment réfléchir je criais : « NEDREB JEDEK NDEKHLEK FEL VITRINA ! » Tu sais c’est qui la khamja ?? Ta mère qui t’a chié au monde et qui ne t’a pas éduqué !! Ta sœur qui entretient un raté comme toi pour avoir la paix ! La femelle qui va accepter de copuler avec le rat que tu es ! La khamja c’est celle qui donne son cul en cachant son identité sous le voile de la pureté et qui rafistole une membrane garante de sa virginité !!!!!! Tu sais c’est qui aussi la khamja ? C’est cette rue pourrie qui t’a adopté ! C’est cette société putride qui a fait de toi le tuteur de toutes les femmes que tu peux rencontrer ! C’est l’école obscurantiste qui t’a formaté ! C’est l’imam inculte qui ne t’a appris qu’à mépriser et diaboliser le sexe opposé ! La khamja c’est toi , toi qui te complais dans la saleté , que les ordures , les égouts , la puanteur ne dérangent pas mais que 10 cm de cheveux arrivent à indigner !!!  » J’avais vociféré tous ces mots sales dans un même souffle , ah si ma mère m’entendait , elle m’aurait savonnée ; mais la pression et la fatigue mêlées à la colère et le sentiment d’injustice m’avaient fait perdre tout contrôle sur mes nerfs et ma bouche voulait juste se venger . Il était devenu vert , les yeux rougis , les poings crispés et ses dents gâtées grinçaient , il bégayait des injures sans arriver à formuler une phrase cohérente , il avait clairement très mal , tout aussi mal que si je lui avais asséné un coup de pied aux couilles qu’il n’avait plus . Je tremblais , je ne sais plus si c’était de froid , de peur ou si c’était la rage qui m’ébranlait , mais je tremblais . Je tenais mon parapluie aux branches désarticulées comme on tiendrait une épée , prête à décapiter la bête blessée qui avançait , quand soudain une main l’attrapa au cou et l’immobilisa . C’était le propriétaire du magasin qui venait de sortir , je ne savais pas encore s’il craignait pour sa vitrine ou s’il était juste un homme intègre comme il n’en existe que très peu désormais . Je regardais les pieds du jeune qui se débattaient à vingt centimètres du sol , il venait de le soulever d’un seul bras et le coller contre le mur . « ROH TEKHDEM KHIR MA TAHGAR ENSA OU YEMMAK TEDREB NECHAF ENDE NASS YA WAHED ERKHISSE «  > (Va travailler au lieu de harceler les femmes pendant que ta mère se tape la serpillière chez les gens espèce de vaurien !) Il lâcha le pauvre diable et lui asséna un coup de pied qui ne l’atteignit même pas mais qui réussit mystérieusement à le faire trébucher . Couvert de boue , il traversa la rue en courant et alla se réfugier dans la mosquée Qabaa qui appelait à la prière d’El 3icha .  » SEMHILNA YA TBIBA  » , Le marchand de chaussures me demandait pardon , au pluriel ; je ne sais pas s’il le faisait au nom de tous les hommes , au nom de sa commune , au nom du pays , au nom de la société ou au nom de toutes les injustices subies . Je sais seulement que je pleurais , je ne sais pas non plus si je pleurais de reconnaissance , de fatigue , de rage ou de douleur d’être femme , mais mes larmes pleuvaient . Je repris après cela mon chemin en pensant à toutes les  » KHAMDJATE  » de la nation qui comme moi triment pour survivre et à ce que je pourrais faire à manger , aux godasses du petit , aux charges de son école , au baccalauréat du cadet , au loyer , aux papiers , à la facture d’électricité et …..à un nouveau parapluie ….

I yiri-nwen ! (J’accuse ! )

« I yiri-nwen »
La confiscation de la liberté – sur tous les plans – fait de cet espace géographique que l’on appelle « Algérie » un camp de concentration, un asile de fous dans lequel des aliénés tiennent les rennes du pouvoir.
Une dictature à visage découvert s’y est installée. Doit-on parler du Système ou des systèmes qui gangrènent les cerveaux ankylosés par les années de braise et le silence rampant? Qu-avons-nous à dire des faux démocrates, des Chiens de garde de la dictature, de ce peuple qui a tissé sa corde en alimentant par ses soins la corruption et l’étouffement social? Et les Kabyles, sont-ils vraiment ouverts, laïcs, libres et émancipés comme le font certains avec un excès de zèle?

Et le statut de la femme dans cette société de domination masculine ? Y-a-t-il des choses à revoir dans nos habitudes (que l’on appelle traditions) ou elle est destinée à vivre – presque effacée – sous la loi de cette « société à laquelle on a inculqué la négation d’elle-même »?

En m’inspirant de la fameuse lettre qu’Emile Zola a envoyée au Président de la République Félix Faure, « I yiri-nwen » s’adresse :
– aux juges de l’injustice et de la soumission;
– aux nouveaux chiens de garde de la répugnante République;
– aux faux démocrates lâches et opportunistes;
– aux islamistes et la horde barbare aux services de la médiocrité;
– à ces pseudos défenseurs de la Kabylie à laquelle ils n’ont jamais appartenu;
– la femme dans cette société de domination masculine.

« I yiri-nwen » est un message de paix et de liberté.

Le dictateur algérien

Visionnaire, Charlie Chaplin mesurait déjà le danger du régime nazi dans « The Great Dictator », chef-d’œuvre réalisé en 1940.

Pour répondre à la bassesse de la dictature militaire qui s’installe en Algérie, en s’appuyant sur l’intégrisme islamiste, les opportunistes et la lâcheté des pseudos démocrates, j’ai choisi de vous livrer le discours (adapté en kabyle) de Charlie Chaplin à la fin du film « The Great Dictator ».

Ps : Ce discours final, ode à la liberté que Chaplin récita devant le président Franklin Roosevelt, débutait par ces mots « la vie peut-être libre et belle… »

Un Palestinien chez les Kabyles

Le texte de Ttxil-em est né de la lecture de ce passage, un des beaux poèmes de Mahmoud Darwich.Mais je suis l’exilé.

Prends-moi sous tes yeux

Où que tu sois prends-moi

Rends-moi la couleur du visage et du corps

La lumière du cœur et des yeux

Le sel du pain et de la mélodie

Rends-moi le goût de la terre et de la partie !

Prends-moi sous tes yeux

Prends-moi comme une peinture dans la chaumière des soupirs

Prends-moi comme un verset dans le livre de ma tragédie

Prends-moi comme un jouet, une pierre de la maison

Afin que la génération future

Sache reconnaître

Le chemin de la maison

Musique : Vezza

(Mahmoud Darwich, Rien qu’une autre année, traduction A. Laâbi, Minuit, 1983)